Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

REGULATORISKA

Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 klockan 13.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 april 2019,

dels senast torsdagen den 18 april 2019 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken ”Årsstämma” på adress Box 3383, 103 68 Stockholm, eller per fax 08-700 66 10, eller per e-post info@knowit.se, eller per telefon 08-700 66 00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast torsdagen den 18 april 2019, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.knowit.se, per fax 08-700 66 10, per e-post info@knowit.se eller per telefon 08-700 66 00. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Beslut om:

    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

    b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

14. Stämmans avslutande. 

Förslag till beslut avseende punkt 1
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Olsson utses att som ordförande leda stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 5,80 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara den 30 april 2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 6 maj 2019.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-11 

I valberedningen ingår Mats Olsson, styrelsens ordförande och sammankallande, valberedningens ordförande Lennart Francke, Swedbank Roburfonder samt Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, och Jan Särlvik, Nordea Funds.

Valberedningen föreslår

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och ingen suppleant;

att styrelsearvoden ska utgå med 235 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 575 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 35 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 50 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 50 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 100 000 kronor;

att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning;

att omval sker av styrelseledamöterna Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Mats Olsson, Kia Orback-Pettersson, Peder Ramel och Jon Risfelt. Till styrelsens ordförande föreslås Mats Olsson; och

att omval sker av revisionsbolaget KPMG för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Förslag till beslut avseende punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga ersättningen ska villkorad av att Bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande. 

Pensionsförmånerna bör i normalfallet bestå av avgiftsbestämda pensionslösningar relaterade till den fasta lönen. För andra förmåner, t ex förmånsbil och läkarvårdsplaner, gäller att de ska vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra aktörer.  Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller att uppsägningstiden inte får överstiga ett år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl därför.

Förslag till beslut avseende punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 500 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 500 000 aktier. Det föreslås att bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna använda nyemitterade aktier vid förvärv av företag eller verksamhet. Vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska emissionskursen fastställas utifrån en marknadsmässig värdering. 

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.knowit.se, senast från och med fredagen den 5 april 2019. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post­adress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 19 253 760.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2019
Knowit AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom Mats Olsson, styrelsens ordförandes försorg, för offentliggörande den 25 mars 2019 kl. 08.30 CET.

Christina Johansson

Head of Communications