Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

God omsättningstillväxt och positiv nettorekrytering

REGULATORISKA

Knowit ser en fortsatt god efterfrågan på digitaliseringsprojekt i samtliga nordiska marknader. Omsättningstillväxten är stark samtidigt som marginalen försvagas jämfört med föregående år, främst drivet av investeringar i rekrytering och befintlig personal samt en svagare utveckling än väntat i affärsområde Insight. Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 27,7 procent kombinerat med en justerad EBITA-marginal på 6,2 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 520,9 (1 190,9) MSEK och EBITA-resultatet, justerat för förvärvs- och integrationskostnader, till 94,5 (105,3) MSEK. Totalt sett möter Knowit en god efterfrågan och har en fortsatt positiv rekrytering inom de områden där efterfrågan är stark.

- Knowit utvecklas väl under kvartalet och jag är stolt över det driv och det engagemang som finns överallt i vår organisation. Vi möter fortsatt en god efterfrågan på våra tjänster och är samtidigt ödmjuka inför de utmaningar som den ökade osäkerheten i vår omvärld medför. Tre av våra fyra affärsområden har haft en god utveckling under kvartalet medan vi ser ett svagare resultat i affärsområde Insight, främst hänförligt till den finska marknaden där vi sett att kunder varit avvaktande sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes tidigare i år. Vi lyckas väl i vårt rekryteringarbete under kvartalet och har välkomnat många nya medarbetera till Knowit, vilket är mycket glädjande, säger Per Wallentin, VD och koncernchef.

Utmärkande för kvartalet är en mycket fin utveckling i affärsområde Connectivity med god tillväxt och lönsamhet i såväl Sverige som Polen och en god tillväxt inom affärsområde Solutions på främst den norska marknaden. Även i affärsområde Experience ser vi en god tillväxt och stärkt marginal jämfört med föregående år. Tillväxten i Connectivity uppgick till 33,1 procent med en EBITA-marginal på 11,7 (9,2) procent medan Experience växte med 25,1 procent kombinerat med en EBITA-marginal på 6,3 (5,3) procent.

Knowits strategi att kombinera organisk tillväxt med kompletterande förvärv har varit en av de drivande krafterna i den nordiska konsolideringen de senaste åren. Under det tredje kvartalet har koncernens managementkonsult-verksamhet stärkts genom förvärvet av Ascend och dess systerbolag Ionic. Det senaste året har Knowit arbetat strukturerat med att bredda och stärka erbjudandet inom managementkonsulting såväl geografiskt som kompetensmässigt och är idag närmare 500 managementkonsulter i Norden.  

- Vi är glada att konstatera att vi ser en fortsatt god organisk utveckling i koncernen under kvartalet, en grundförutsättning för vår fortsatta utveckling och attraktionskraft för kunder och medarbetare. Efterfrågan kopplat till projekt som både driver en ökad digitalisering och samtidigt skyndar på omställningen till en mer hållbar värld är fortsatt stark. Knowit är idag en betydande aktör på den nordiska marknaden med ett brett erbjudande med digitalisering för en mer hållbar värld i centrum, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för det första kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns tillgänglig på hemsidan samt bifogad detta pressmeddelande.

Presentation av delårsrapporten

Knowit bjuder in till presentation av delårsrapporten för januari – september 2022 den 25 oktober kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska. Vd och koncernchef Per Wallentin och CFO Marie Björklund kommenterar resultatet och svarar på frågor. 

Länk till audiocast: https://www.investis-live.com/knowit/633ad4276a85cc1200355ee7/dqes

Telefonnummer till audiocast:

Danmark                              80 82 00 35

Danmark (lokalt)                  89 87 50 45

Finland (lokalt)                    075 3252542

Norge                                   800 24 973

Norge (lokalt)                       81 503 308

Sverige                                0200 123 717

Sverige (lokalt)                    010 884 80 16

Storbrittanien                       0800 640 6441

Stobrittanien (lokalt)            020 3936 2999

USA                                     1 855 9796 654

USA (lokalt)                         1 646 664 1960

Övriga länder                       +44 20 3936 2999

Pinkod: 926380

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på Knowits hemsida.

 

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022 kl. 07.30 CET.

Christina Johansson

Head of Communications