Den regionala digitala agendan är en digitaliseringsstrategi för Västra Götalands län. Inom ramen för agendan ska insatser genomföras som bidrar till att göra regionen smartare, enklare och mer hållbar. Två andra vinster är en större öppenhet och högre effektivitet. Samarbete och samverkan ska stimuleras och användas för att öka hastigheten på införandet av nya digitala tjänster.

Knowit fick i uppdrag att leda en förstudie som syftade till att utreda förutsättningarna för, och ge förslag på, hur en länsgemensam samverkan för att utveckla och tillgängliggöra öppna data skulle kunna etableras – ett prioriterat insatsområde i den digitala agendans handlingsplan.

Knowits angreppssätt var att i dialog med nationella organ såsom Myndigheten för digital förvaltning, Sveriges Kommuner och Landsting, Inera samt Vinnova kartlägga initiativ av stor strukturell betydelse för att stimulera tillgängliggörande och återanvändande av öppna data i Sverige. Parallellt med detta genomfördes en internationell utblick för att kartlägga erfarenheter och insikter som byggts upp internationellt, samt avseende Sveriges konkurrenskraft inom det öppna data området. Dessutom kartlades i vilken omfattning kommunala och regionala verksamheter i Västra Götalands län tillhandahåller öppna data, samt intresset för att medverka i en länsgemensam samverkan.

Med kartläggningen som grund utarbetades ett förslag på organisation, med tillhörande förmågor och kompetenser, för en samverkan med öppna data i Västra Götalands län. Förslaget omfattade även teknisk plattform, etableringskostnader, förvaltning och utveckling, samt en etableringsplan.

Inom ramen för etableringsplanen pågår en förankring av förslaget i relevanta politiska forum och i tjänstemannaforum samt beslutsinstanser i länet. Dessutom pågår en dialog med tidigare nämnda nationella organ för att etablera en nationell samordning av öppna data i Sverige.

Målbilden är att påbörja etableringen av en samverkan med öppna data i Västra Götalands län under hösten 2019.

Kontakta oss
Fredrik Eriksson
Managementkonsult
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen