Utmaning

Att dela och tillgängliggöra data kan vara svårt, framförallt för mindre offentliga organisationer som exempelvis små kommuner. Genom en regional samordning har samtliga kommunala och regionala verksamheter i Västra Götaland tillgång till utbildning, stödresurser och en teknisk plattform för att börja dela sina data öppet – så kallad öppna data. Syftet är dels att uppnå ökad transparens, effektivitet och kvalitet i verksamheterna, dels att skapa förutsättningar för tillväxt och innovation i samhället.

Lösning

Den regionala digitala agendan är en digitaliseringsstrategi för Västra Götalands län. Inom ramen för agendan ska insatser genomföras som bidrar till att göra regionen smartare, enklare och mer hållbar. Samarbete och samverkan ska stimuleras och användas för att öka hastigheten på införandet av nya digitala tjänster som kan bidra till ökad effektivitet, kvalitet och delaktighet i de kommunala och regionala verksamheterna.

2018 fick Knowit i uppdrag att leda en förstudie som syftade till att utreda förutsättningarna för att etablera en länsgemensam samverkan som syftar till att utveckla och tillgängliggöra öppna data – ett prioriterat insatsområde i den digitala agendans handlingsplan. En kartläggningen genomfördes av nuläget samt vilket behov av stöd som kommunala och regionala verksamheter behöver för att kunna arbeta mer aktivt med att tillgängliggöra öppna data. Tillgång till utbildning, stödresurser och en teknisk plattform samt en regional samordning var svaret.

Resultat

Förstudien påvisade att det fanns goda förutsättningar och behov av att etablera en regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland. En samverkan som omfattar Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner med tillhörande bolag.

Den 21 november 2019 beslutade Regionutvecklingsnämnden (RUN) att starta ett projekt för att etablera och bedriva denna samverkan och Knowit tilldelades uppdraget att leda den. Uppdraget kommer att pågå under 20202022 med målet att tillgängliggörande av öppna data ska bli en naturlig del av de kommunala och regionala verksamheterna informationshantering och digitala utveckling.

Uppdraget bedrivs i nära samverkan med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Internetstiftelsen och forskningsinstitutet RISE, för att nämna några.

Läs mer om uppdraget här: www.vgregion.se/oppnadata

Kontakta oss
Fredrik Eriksson
Senior managementkonsult och specialist inom digital infrastruktur, öppna data och det smarta samhället
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen