Ånglok i Mariefred

Nuläge

Hundraåriga ångfartyg som glider fram över Mälaren, historiska ångtåg som tuffar från Mariefred till kak-slottet Taxinge, trolska skogar och omväxlande friluftsliv. Nykvarns kommun i Stockholms län bjuder på en mångfald av upplevelser för både stora och små. Samtidigt är den Stockholms minsta kommun sett till antalet invånare och har liksom övriga kommuner i Sverige utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och resurser.

För att bevara, utveckla och säkra den framtida servicen för alla de som bor, studerar och verkar i kommunen behövde kommunen moderniseras. Och digitalisering var nyckelfrågan i detta.

Utmaning

Kommunen hade begränsade resurser och behövde prioritera rätt områden för att få fart på den digitala utvecklingen. De önskade hjälp med både att förstå sitt utgångsläge och vilka satsningar som skulle öka förändringstakten. De ville även att alla chefer och ledare skulle få en stärkt förmåga i hur de driver verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

I filmen berättar Daniela Fuciu, biträdande kommundirektör, och Kenneth Norberg, digitalisering- och IT-chef på Nykvarns kommun, om:

  • Kommunens behov
  • Bakgrunden till ledarsatsningen
  • På vilket sätt kommunen valde att prioritera ledning, styrning samt digitalisering
  • Varför man valde att satsa på ett helhetsgrepp
Skolflicka med ny teknik

Lösning

För att lyckas med digital förändring måste den vara förankrad bland cheferna, de måste känna sig trygga med att de har rätt verktyg för att leda en transformation. Knowit designade därför en workshopserie med tema kompetenslyft inom digital transformation, för samtliga chefer inom kommunen. De fick bekanta sig med verktyg och metoder i att leda transformation och diskutera sina erfarenheter.

För att ringa in kommunens utgångsläge genomfördes en mätning av digital mognad genom det nationella verktyget DiMiOS. Knowit hjälpte kommunen att analysera och bryta ned resultatet till handgripliga utvecklingsområden.

I filmerna kan du ser hur vi arbetade med ledarskapsutveckling och vilka arbetssätt som användes för digital transformation.

Resultat

Kommunen har fått en mätning som visar vilken digital mognadsnivå de befinner sig på. Utifrån resultatet av mätningen har flera utvecklingsområden identifierats. Insikterna från mätningen och kommunens vision vävdes in i chefernas kompetenslyft, för att skapa en samsyn om var kommunen befinner sig och vart de är på väg.

Cheferna har fått verktyg och metoder för att arbeta med digitala initiativ på ett mer strukturerat sätt. Arbetet har gjorts parallellt med chefernas ordinarie verksamhetsplanering så att de kunnat nyttja lärdomarna i vardagen och få fart på den digitala utvecklingen omedelbart. Kommunens uppföljande mätningar visade entydigt på att cheferna upplevde att ledarskapsutbildningen förbättrat deras förutsättningar att uppfylla sitt uppdrag.

Nykvarn har infört säkra, digitala videomöten inom vård- och omsorg så att känsliga uppgifter kan hanteras på ett tryggt och säkert sätt när brukare har kontakt med vårdgivare. De krypterade videomötena används även internt och har förenklat kommunikationen mellan kommunens vårdpersonal.

Biblioteken har infört digitala verktyg för att motverka digitalt utanförskap hos exempelvis äldre, nyanlända och utlandsfödda. De stöttar och utbildar även kommuninvånare som helt eller delvis saknar digital kompetens.

I filmen berättar vi om framgångsfaktorerna och vad man ska tänka på om man genomför en liknande satsning.

Kontakta oss
Maria Wäppling
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Kontakta oss
Helena Tronner
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen