man looking at mobile

Nuläge

Kinda kommun är en mindre kommun i Östergötland och som för många andra kommuner i Sverige står man inför stora utmaningar framåt. SKR:s rapporter om pandemins effekter och den högre medellivslängden indikerar att den offentliga sektorn behöver leverera mer med mindre resurser. Det finns ett behov av att effektivisera och förenkla processer i verksamheten - en möjlig väg är genom digitalisering.

Kinda kommun har idag inte en egen IT-organisation, utan istället hanteras IT- av ett kommunalförbund som består av totalt sex medlemskommuner. Deras uppdrag är att tillmötesgå medlemskommunernas behov av IT-tjänster och leverera på ett så effektivt sätt som möjligt.

Utmaning

Kinda kommun har insett att man står inför en stor förändringsresa där man behöver stärka den interna digitaliseringsförmågan och digitala kompetensen i kommunen. Samtidigt som man behöver få översikt över vad som faktiskt behöver göras och prioriteras på kort, medel och lång sikt ur ett digitaliseringsperspektiv.

Kommunen har begränsade resurser och behöver prioritera rätt områden för att få fart på sin digitala utveckling. De önskade att få hjälp med att konkretisera en målbild och förväntningar på de digitala miljöerna men också förstå sitt utgångsläge och vilka satsningar som skulle behöva göras.

Lösning

För att lyckas med någon form av förändring så behöver den vara förankrad i hela organisationen. Tillsammans med förvaltningscheferna på hela kommunen enades vi om ett tydligt syfte med Kindas digitaliseringsresa och förväntningar på de digitala miljöerna.

Ute i verksamheterna genomfördes en förmågekartläggning för att dokumentera vilka förmågor som Kinda kommun behöver ha för att kunna genomföra sitt kärnuppdrag och för att illustrera vad som är viktigt i verksamheten. Förmågekartläggningen är också ett sätt att skapa samsyn mellan verksamhet och IT över hur väl de digitala miljöerna faktiskt stödjer verksamheten.

Hela kommunens IT-miljö kartlades och analyserades. Detta inkluderade samtliga system och applikationer som användes, organisationsstrukturen och arbetssätten samt en bedömning av deras IT-förmågor.

Så här tycker vår kund om lösningen

Kartläggningen av våra digitala miljöer har skapat den samsyn vi behövde för att kunna påbörja den digitala transformationen i kommunen.

Petter Brusling, Kinda kommuns digitaliseringschef.
man with laptop

Resultat

Vårt arbete tillsammans med Kinda kommun resulterade i en förmågekarta för respektive förvaltning, samt en förmågekarta för hela kommunen. Dessa förmågekartor visar vad verksamheterna behöver kunna göra, hur viktiga förmågorna är för att klara av sitt uppdrag, hur väl de digitala miljöerna stödjer verksamheten samt hur stora förändringsbehoven är.

Tillsammans med kartläggningen av IT-förmågor, organisation och arbetssätt resulterade den här verksamhetsanalysen i en digitaliseringsportfölj åt Kinda kommun bestående av 20 initiativ på kort, medel och lång sikt.

Det gav digitaliseringschefen och kommunstyrelsen tydlig förståelse för vilka områden som i närtid behöver prioriteras så att man kan allokera sina begränsande resurser till initiativ som leder till en ganska stor påverkan på verksamheten.

Förvaltningscheferna har också fått verktyg och metoder för att vidare arbeta på ett strukturerat sätt med sin digitala utveckling och fortsätta bygga på sin samt verksamhetens digitala kompetens.

Globala målen 8 & 11

I det här projektet ger vi Kinda kommun verktyg som möjliggör att de kan leverera på FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt nummer 11, hållbara städer och samhällen.

Vårt uppdrag handlar om att tydliggöra hur Kinda kommuns digitala miljöer ska förenkla, utveckla och höja kvaliteten i verksamhetens processer samt öka invånarnytta genom att möjliggöra högre självservicegrad och ökad delaktighet. Att effektivisera och använda resurser klokt.

Vill du veta mer? Kontakta mig!
Filip Dijak
Managementkonsult och specialist inom digital transformation
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen