Utmaning

Samarbetet med Gällö Skog startade 2013 strax efter att företaget Gällö Skog hade bildats genom en sammanslagning av Prima Skog och Jämtlamell.
Det nystartade företaget behövde stärka sitt varumärke både hos kunder och anställda.

Det övergripande målet var att öka marknadsandelen och höja volymen av inköpt timmer till sågverket i Gällö.

Genomförande fas 1: en röd tråd i all marknadsföring

Till en början arbetade vi mycket med att förtydliga varumärket Gällö Skog och att skapa en röd tråd i all marknadsföring.

Målgruppsanpassat kundmagasin

Kundtidningen fick uppdaterad form och gjordes om till ett målgruppsanpassat magasin. Magasinet når idag mellan 5-10 000 utvalda skogsägare i regionen, däribland alla befintliga kunder.

Knowit tog fram ett grundutbud av annonser där vi lyfte fram Gällös tjänster och virkesköparna, som är de personer som jobbar närmast kunden/skogsägaren. Relativt traditionella annonser, men med ett eget uttryck där vi använde ett enkelt språk och undvek facktermer.

En helt ny webbplats

Knowit producerade en helt ny webbplats för Gällö Skog där vi utgick från kundens perspektiv. Google Analytics implementerades på den nya webbplatsen, som därefter kontinuerligt uppdaterats och ändrats för att anpassas efter kundens användning och rörelsemönster på webbplatsen. Relevant innehåll producerades för att höja sökbarheten och skapa relevant trafik till webbplatsen.

Vi har i vårt arbete utgått från en årsbudget och marknadsplan som vi satt gemensamt med Gällö. Vi har haft löpande avstämningar där vi utvärderar gjorda insatser och planerat för kommande insatser tillsammans. Detta arbetssätt har hjälpt oss att hålla både lång- och kortsiktiga mål samt budget.

Vi har under alla våra fyra år tillsammans med Gällö Skog hållit uppsatt årsbudget.

Genomförande fas 2: fokus på digitala kanaler

Vi såg en möjlighet i att målgruppen skogsägare förändras ganska kraftigt. Färre och färre skogsägare bor i närheten av sin skog. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta. Vi fick också signaler om att varumärkes-kännedomen bland kunderna ökat. Vi tog ett tydligt steg från det traditionella och utmanade övriga branschens språk och sätt att kommunicera skogliga tjänster. Tillsammans med kunden bestämde vi oss för att Gällö Skog skulle ta platsen som en lite busig uppstickare i en annars ganska likriktad bransch.

Vi bytte även huvudkanal från tryckta annonsblad till Facebook där den tryckta annonseringen minskades till en stödkanal. Vi lade mer fokus på att öka antalet följare på Facebook genom att arbeta mer med innehåll. Alla artiklar från vårt nya magasin läggs ut på webben och på Facebook.

Vi lanserade även en uppdaterad grafisk profil gemensamt med moderbolaget Gällö Timber för att förtydliga varumärket Gällö. Logotypen ändrades i samband med detta till GÄLLÖ.

Effekt

Kännedomen om varumärket Gällö och dess tjänster har ökat betydligt under de år som Gällö och Knowit har samarbetat. Det har vi säkerställt genom återkommande kund- och marknadsundersökningar samt enkäter via webb och tryckt media.

galloskog.se hade i inledningsfasen av projektet drygt 6 000 unika besökare, idag är antalet cirka 20 000 (2017).

Det uppsatta volymmålet för inköpt timmer till sågverket uppnåddes 2015. Nu har nya ambitiösa mål satts upp till 2020.

Kontakta oss
Joakim Jormelin
VD Knowit Experience Norrland
Till toppen