Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

NORRMEJERIER

Kraftig resultatförbättring på en tuff marknad

INDUSTRI

Norrmejerier har med hjälp av våra managementkonsulter sjösatt ett brett effektiviseringsprogram omfattande såväl operationell effektivitet som strukturfrågor. Nu finns en tydlig plan med prioriterade åtgärder för att nå lönsamhetsmålen.

Marknadsutmaningar har lett till minskade volymer och sämre lönsamhet

Norrmejerier är Norrlands största livsmedelsföretag och ägs av 275 mjölkbönder i norra Sverige. Tillverkningen består av mjölk- och filprodukter samt ost. Några av de mer kända varumärkena är Norrlogiskt, Fjällfil, Vedum och Västerbottensost. Företaget etablerades år 1971 och har merparten av sin marknad i Sverige.

De senaste åren har präglats av vikande lönsamhet, där 2023 var extra omtumlande med stora marknadsmässiga utmaningar i kölvattnet av hög inflation och konsumenternas stora fokus på lågprisprodukter. Parallellt har företagets ägare kämpat mot fortsatt höga kostnader och skenande räntor, samtidigt som ersättningen till mjölkbönderna tvingades sänkas på grund av minskad konsumtion och krav på prissänkningar. De vikande volymerna har medfört att kostnadseffektiviteten inom supply chain har försämrats, då kostnaderna inte har sänkts i samma takt som volymen minskat. Detta har inneburit en ökad kostnad per enhet och minskad produktmarginal. 

2023 var ett år präglat av osäkerhet, men tack vare vår förmåga att snabbt anpassa oss till rådande marknadsläge och fokusera på att effektivisera verksamheten har vi lyckats förbättra vårt resultat och försvara vår marknadsposition. Samtidigt har vi också tagit stora kliv mot att minska vår klimatpåverkan. Vi har minskat energi- och vattenanvändningen, optimerat våra transporter och börjat fasa ut fossila drivmedel.


Gerhard Bley, VD

Norrmejerier


Utveckling av åtgärds-program med målstyrning och genomlysning

Knowits uppdrag var att ta fram en tydlig plan och förbättringsstruktur för de viktigaste områdena inom supply chain/operations. Norrmejerier fick också hjälp med att bedöma potentialer och utarbeta prioriterade förbättringsförslag med nedbrutna aktiviteter där ansvar tydliggjordes inom respektive område. Projektet har genomförts i nära samarbete med Norrmejerier bland annat genom intervjuer med nyckelpersoner och workshops för tidig förankring i organisationen.

Baserat på en detaljerad kostnadsnedbrytning utarbetades en KPI-modell för löpande uppföljning mot uppsatta mål för olika delområden i organisationen. Tack vare detta förtydligades och förenklades en struktur för avrapportering och kommunikation inom supply chain.

Knowit genomförde samtidigt en förstudie för att undersöka mejeristrukturen, där en bedömning gjordes av effekterna och konsekvenserna av att eventuellt stänga mejeriet i Luleå för att istället koncentrera all tillverkning till Umeå. Arbetet inleddes med en dimensionering av tillkommande volymer samt bedömning av framtida försäljningsutveckling för olika produkter. Detta tjänade sedan som input till kapacitetskrav och nödvändiga anpassningar i Umeå samt för att bedöma investeringsbehovet. Andra viktiga delar projektet var att beräkna logistiska konsekvenser och påverkan på transportkostnaderna både för inleveranser och kunddistribution.

Förstudien avslutades med en rekommendation till styrelsen att avveckla mejeriet i Luleå. Förändringen visade på tydliga synergier och kostnadsbesparingar. Dessutom minskar det framtida investeringsbehovet och underhållskostnaderna med att driva två anläggningar.


Norrmejerier vänder trenden och rapporterar ett positivt resultat

Baserat på rekommendationen från Knowits förstudie tog Norrmejeriers styrelse i augusti 2023 beslut om att lägga ned Luleå mejeri och nu pågår detaljarbete och förberedelser inför genomförandet.

Projektet genomfördes under 2023 och Norrmejerier rapporterade för första gången på flera år ett positivt resultat samma år. Arbetet Knowit genomfört ingår i Norrmejeriers viktigaste initiativ framåt för att öka effektiviteten och lönsamheten i bolaget. 

Knowit har verkligen bidragit till en step change. Det konkreta arbetssättet och täta samarbetet med organisationen har varit särskilt uppskattat.


Gerhard Bley, VD

Norrmejerier


Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Bidrag till mål 8: Uppdraget har bidragit till mål 8 genom att vända Norrmejeriers resultattrend till att generera ett positivt resultat 2023. Positiva resultat lägger grunden för hållbar ekonomisk tillväxt och är nödvändiga för ett långsiktigt samt hållbart företagande.


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Erik Påhlson

Erbjudandeansvarig