Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

VIACON

Koncerngemensam strategi minskade rörelsekapitalet och skapade ekonomisk tillväxt

INDUSTRI

I strävan att öka likviditet för att växa på sin marknad valde ViaCon att med hjälp av våra managementkonsulter optimera sitt rörelsekapital. Genom ett program med fokus på kortsiktiga skulder och fordringar samt lager, var målet att minska rörelsekapitalet med 35 procent.

UTMANING

Koncernen i behov av en ny strategi med fokus på stark, lönsam tillväxt

Under våren 2019 skiljdes ViaCon från SafeRoad Group, ViaCon hade kämpat med stagnerande siffror under flera år och ambitionen att komma in i en ny tillväxtfas var tydlig. Företaget behövde en ny strategi för att på ett hållbart sätt öka effektiviteten i sin kapitalanvändning och frigöra likviditet för att finansiera tillväxtinvesteringar.

För att följa vedertagen praxis och uppnå sina mål tog ViaCon hjälp av våra managementkonsulter där ett program för rörelsekapitaloptimering med fokus på kortfristiga skulder och fordringar samt lager togs fram. Målet med programmet – minska rörelsekapitalet med 35 procent.


LÖSNING

Identifiera och agera på lättillgängliga ändringar och lösningar

Projektet syftade till att identifiera och agera på lättillgängliga ändringar och lösningar, men samtidigt ha ett långsiktigt fokus för att uppnå hållbarhet vid de rörelsekapitalnivåer som sattes som mål. Den föreslagna ansatsen valdes för att skapa medvetenhet och förståelse och etablera en likviditetskultur inom ViaCon Group. Arbetet delades in i två faser:

Fas 1: Koncernomspännande bedömning och pilottester

Den första fasen bestod av en koncernövergripande analys och pilottester som innefattade alla affärsområden och de huvudsakliga komponenterna i rörelsekapitalet. Piloterna fokuserade på de fyra största länderna i gruppen och ett analyscenter sattes upp i Power BI för att följa utvecklingen. Under fas 1 gjordes en nulägesanalys och framtida aktiviteter och möjligheter planerades med verksamheten, för att säkra lokalt engagemang och att de mest relevanta åtgärderna prioriterades.

Fas 2: Utrullning av rörelsekapitalförbättringar

Implementeringen inleddes i pilotländerna och rullades sedan ut i hela koncernen. Aktiviteterna utfördes i nära samarbete med projektmedlemmarna och intressenter på alla nivåer inom organisationen.

Fokusområdena för varje enhet anpassades efter situationen

 • Identifiering och genomförande av lättillgängliga ändringar och lösningar, samtidigt som ett långsiktigt fokus upprätthölls i syfte att uppnå hållbarhet vid rörelsekapitalnivåerna sattes som mål.
 • Optimering av processer och rörelsekapitalhantering inom kortfristiga skulder och fordringar genom implementering av metoder för att förbättra betalningstider och inkassoprocesser, gentemot både leverantörer och kunder. Harmoniserade offert-till-faktura-processer etablerades i hela koncernen.
 • Inrättande av ansvarsområden inom rörelsekapitalhantering och genomförande av utbildning med utvalda personer vid varje enhet för att säkra lokal kompetens. Koncernperspektivet bibehölls för att säkerställa överlämning och ägarskap efter projektslut.
 • Implementering av en lageravstämningsmodell för att stötta löpande beslutsfattande inom inköp och produktion.
 • Specifika aktiviteter för att hantera restlager och inkuranta varor. Man implementerade även processer enligt koncernpraxis för att motverka inkurans.
 • Implementering av ett strukturerat analysramverk för att möjliggöra harmonisering av leverantörer och utbud.
 • Månatliga uppdateringar av analyscentret i Power BI för att möjliggöra för projektdeltagare och styrgrupp att kontinuerligt följa upp processen med att identifiera och förstå aktiviteternas effekter.

RESULTAT

Data är grunden till beslut på alla nivåer

Genom en koncernstruktur baserad på tre affärsenheter och en koncerngemensam operativ funktion som förenar alla nio produktionsplatser (medan den gamla modellen hade 34 helt oberoende operativa juridiska personer i arton länder) kunde en rörelsekapitalfokuserad kultur implementeras. Tack vare ett nytt rapporteringssystem kunde medarbetare få möjlighet att fatta faktabaserade beslut genom tillgång till relevanta data på alla nivåer.

Huvudsakliga resultat

 • En likviditetskultur etablerades inom ViaCon Group.
 • Likviditetsökningen hade legat över målnivån och såg ut att uppnå det slutliga målet om en 35-procentig minskning av det bundna kapitalet.
 • Ansvar, processer och verktyg implementerades för att uppnå hållbara resultat.
 • Den ökade likviditeten gjorde det möjligt för ViaCon Group att förvärva den tyska konkurrenten och marknadsledaren Hamco – vilket gjorde ViaCon Group till Europas ledande företag inom korrugerat stål för broar och kulvertar. Förvärvet är också en viktig del i ViaCons plan för ytterligare tillväxt in i Västeuropa.

Förbättrad kapitalanvändning kräver bättre processer och rutiner för att bli hållbar och för det behövs att någon från utanför företaget tittar på verksamheten med fräscha ögon.


Stefan Nordström, vd

ViaCon


""
""

Kort om ViaCon

ViaCon grundades år 1986 i Sverige finns i nitton länder i Europa. Företaget är en ledande tillverkade på den europeiska marknaden med fokus på produktion och försäljning av flexibla korrugerade stålstrukturer och plaströr som används i broar och kulvertar, geotekniska tillämpningar och dagvattenhantering. ViaCon erbjuder innovativa, konkurrenskraftiga och hållbara lösningar.

 • Bransch: Infrastruktur
 • Företagsstorlek: 200 miljoner euro
 • Marknad: Europa, OSS och Mellanöstern
 • Majoritetsägare: FSN Capital

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Bertil Nordlund

Business Manager