2022 blev ett, på många sätt, speciellt år för oss på Knowit. Efterfrågan på specialistkompetens för att utveckla företags digitala strategier, affärsmodeller och kundupplevelser var hög och vi har vuxit kraftigt både organiskt och via förvärv under god lönsamhet. Samtidigt har osäkerheten i omvärlden ökat gradvis under året och vi befinner oss i en marknad som utmanar både oss och våra kunder på ett helt annat sätt än för ett år sedan.

För oss på Knowit handlar framtiden om att fortsätta stötta företag, organisationer och myndigheter i sin digitaliseringsresa – där cybersäkerhet, digitalisering och teknikutveckling som skyndar på omställningen till ett hållbart samhälle ligger högt på både vår och våra kunders agenda.

Utmaningar och möjligheter under lönsam tillväxt

Året inleddes starkt med en mycket god efterfrågan i samtliga marknader och segment och gapet mellan efterfrågan och tillgängliga resurser har varit stort under hela året. För Knowits del innebär detta att vi kunnat flytta fram positionerna i samtliga marknader, som en följd av vårt starka varumärke både som arbetsgivare och digitaliseringspartner. Samtidigt har kostnaderna för att bibehålla och attrahera medarbetare ökat. Vi såg även hur andelen underkonsulter gradvis ökade i ett par större projekt vilket har haft en negativ påverkan på vår marginal. Mot slutet av året märktes en viss avvaktan från enstaka kunder, framförallt på den finska marknaden där den relativa närheten till Ryssland och Ukraina skapar en ökad osäkerhet. Totalt sett har året utmärkts av en hög aktivitet i såväl försäljning som i leveranser av kundprojekt.

Ett långsiktigt arbete för att skapa branschens mest attraktiva arbetsgivare

Vi fortsätter att arbeta för att skapa en stark plattform för att kontinuerligt utveckla ett Knowit som är med och driver teknikutvecklingen in i framtiden. Tack vare en mycket hög efterfrågan på Knowits kompetens och erbjudande har vi ytterligare stärkt vårt redan starka varumärke.

Under 2022 låg vi fortsatt högt i externa rankingar av arbetsgivare inom teknik, it och digitalisering, vilket givetvis är mycket glädjande. Jag är än mer stolt över att våra regelbundna medarbetarundersökningar visar på en ständig utveckling där allt fler säger att de skulle rekommendera Knowit som arbetsplats. Att befintliga anställda rekommenderar personer i sitt nätverk att komma till Knowit kommer alltid att vara en av våra mest effektiva och betryggande rekryteringsvägar.

 

– Totalt sett har året utmärkts av en hög aktivitet i såväl försäljning som i leveranser av kundprojekt.

Stärkt position i Norden

En nyckel i Knowits fortsatta tillväxtresa är kombinationen av en sund organisk tillväxt som kompletteras med förvärv som på olika sätt stärker oss geografiskt eller kompetensmässigt. Under 2022 har vår närvaro stärkts i Danmark, Finland och Sverige tack vare flera förvärv.

I skenet av en större osäkerhet i omvärlden har intresset och behovet av lösningar inom cybersäkerhet ökat, ett område där Knowit har en stark position sedan många år. Kompetensbristen är fortsatt stor och har ökat under året, men Knowit tillhör alltjämt en av de absolut främsta aktörerna inom det här området.

Knowit verkar i branscher som telekom, fordon, finans, industri och retail. Högst närvaro har vi i offentlig sektor, som under 2022 stod för närmare 40 procent av vår omsättning. Även i en svagare marknad upplever vi att behovet att vidareutveckla affärsmodeller och processer för att tillmötesgå behov av ökad automatisering och digitalisering är fortsatt högt. Detta gäller i än högre utsträckning inom offentlig sektor där digitala utvecklingsprojekt tenderar att vara mindre konjunkturkänsliga. 

 

– Vi fortsätter att arbeta för att skapa en stark plattform för att kontinuerligt utveckla ett Knowit som är med och driver teknikutvecklingen in i framtiden.

Nya hållbarhetsmål lägger grund för et aktivt ESG-arbete

Vi tog ytterligare ett viktigt steg i arbetet med att säkra att Knowit aktivt bidrar till en hållbar samhällsutveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan samt en ökad inkludering, när vi antog de nya hållbarhetsmålen. I kombination med våra redan etablerade finansiella mål säkerställer vi att vi styr mot en långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt, en viktig målsättning för oss på Knowit.

Tack till kunder, medarbetare och partners

Knowit består av ett starkt team av passionerade och engagerade medarbetare som varje dag bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang för att hjälpa företag i Norden att ställa om till ett digitalt och hållbart samhälle. Under 2022 har vi utvecklat nya innovativa lösningar tillsammans med våra kunder och partners och därigenom lagt grunden för en fortsatt positiv utveckling under 2023.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen