Finansiella mål

Knowits styrelse tog i maj 2021 beslut om nya uppdaterade finansiella mål. De finansiella målen stöttar strategin om fortsatt tillväxt såväl organiskt som genom selektiva förvärv.

  • Bolaget ska växa mer än marknaden och med målet om en årlig tillväxttakt om cirka 15 procent över tid. Tillväxten ska ske hållbart genom fortsatt organisk tillväxt och förvärv.
  • EBITA ska över tid öka till 12 procent av omsättningen.
  • Nettoskulden i förhållande till EBITDA ska över tid inte överstiga två gånger.

 

Utdelningspolicy

Ambitionen är att utdelningen ska uppgå till 40–60 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt.

 

knowit-år2021-finansiella-mål.jpg

Hållbarhetsmål

Knowits styrelse fastställde i mars 2022 hållbarhetsmål för bolaget. Målen tar avstamp i vår vision om att bidra till ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit följer upp det övergripande hållbarhetsmålet genom att sätta mätbara mål samt redovisa utvecklingen inom följande fokusområden:

  • 80 procent av Knowits omsättning ska senast 2030 bidra till minst ett av
    FN:s globala hållbarhetsmål där Knowit kan göra störst skillnad 1).
  • Knowit är 2022 ett klimatpositivt företag, och ska senast 2030 halvera
    bolagets CO2-utsläpp från den egna verksamheten 2).
  • Knowit ska vara en inkluderande arbetsplats med en jämn könsfördelning, bland ledare på alla nivåer, som över tid är minst 40–60 procent.

 

SustainabilityGoals1076x441.jpg

1) 2021 bidrar 67% av omsättningen till något av de nio globala hållbarhetsmål där Knowit kan göra störst skillnad. Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG:er) har Knowit valt ut mål 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 och 16.
2) I enlighet med Science Based Target, med basår 2019 och som redovisas löpande i Knowits hållbarhetsredovisning.

Investment case

Ett stabilt företag på en stark marknad, historiskt god tillväxt och en attraktiv företagskultur. Här lyfter vi fram fem skäl att investera i Knowit.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen