Finansiella mål och utfall 2022

Omsättningstillväxt

omsattningstillvaxt-AR2022.jpg

Mål: Bolaget ska växa mer än marknaden och med målet om en årlig tillväxttakt om cirka 15 procent över tid. Tillväxten ska ske hållbart genom fortsatt organisk tillväxt och förvärv.

Utfall: 2022 ökade omsättningen med 42,0 procent jämfört med 42,4 procent föregående år. Tillväxten var 12 procent beräknad som om förvärvade enheter inkluderats även föregående år.

 

EBITA-marginal

ebita-marginal-AR2022.jpg

Mål: EBITA-marginalen ska över tid öka till 12 procent.

Utfall: Under 2022 uppgick EBITA-marginalen till 8,7 procent. Efter justering för förvärvs- och integrationskostnader uppgick EBITA-marginalen till 8,9 procent.

 

EBITDA i förhållande till nettoskuld

ebitda-AR2022.jpg

Mål: Nettoskulden i förhållande till EBITDA ska över tid inte överstiga två gånger.

Utfall: Vid utgången av 2022 uppgick nettoskulden i förhållande till EBITDA till 1,5.

 

Vinst per aktie och aktieutdelning

vinst-per-aktie-aktieutdelning-AR2022.jpg

Mål: Ambitionen är att utdelningen ska uppgå till 40–60 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt. 

Utfall: Styrelsen föreslår en utdelning om 7,50 SEK per aktie för 2022, motsvarande 53 procent av resultatet efter skatt.

Hållbarhetsmål och utfall 2022

Under 2022 har Knowits styrelse fastställt bolagets hållbarhetsmål. Målen tar avstamp i vår vision om att bidra till ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation.

Övergripande hållbarhetsmål

Knowit ska tillsammans med kunder och partners aktivt bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering.

Hållbarhetsmål

hallbarhetsmal-AR2022.jpg

Mål: 80 procent av Knowits omsättning ska senast 2030 bidra till minst ett av FN:s hållbarhetsmål där Knowit kan göra störst skillnad. 

Utfall: Under 2022 bidrog 76 (67) procent av koncernens omsättning till något av FN:s hållbarhetsmål där Knowit kan göra störst skillnad.

 

CO2-utsläpp

co2-utslapp-AR2022.jpg

Mål: Knowit är 2022 ett klimatpositivt företag, och ska senast 2030 halvera bolagets CO2-utsläpp från den egna verksamheten jämfört med 2019. Knowit är idag ett klimatpositivt bolag genom att klimatkompensera med ytterligare 10 procent utöver vad som krävs för klimatneutralitet.

Utfall: Bolagets CO2-utsläpp ligger väl under nivån för de uppsatta utsläppsmålen.

 

Könsfördelning bland ledare på alla nivåer

konsfordelning-bland-ledare-AR2022.jpg

Mål: Knowit ska vara en inkluderande arbetsplats med en jämn könsfördelning, bland ledare på alla nivåer, som över tid är minst 40–60 procent.

Utfall: Under 2022 uppgick andelen kvinnliga ledare i koncernen till 40 procent.

Investment case

Ett stabilt företag på en stark marknad, historiskt god tillväxt och en attraktiv företagskultur. Här lyfter vi fram fyra skäl att investera i Knowit.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen