Revisorns uppdrag

Revisorer utses av bolagsstämman. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls året efter revisionsvalet. Revisorn har i uppdrag att för aktieägarna granska Knowits årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Revisorn lämnar en revisionsberättelse till bolagsstämman. Aktieägare har möjlighet att ställa frågor till revisorn på bolagsstämman.

Revisorernas arbete 2020

Under året har revisorerna utöver granskning av bolagets räkenskaper även översiktligt granskat bolagets niomånadersrapport.

Revisorerna har deltagit vid samtliga sju revisionsutskottsmöten, och vid två tillfällen presenterat sin rapport avseende väsentliga iakttagelser i samband med delårsrapporteringen av tredje kvartalet samt i samband med bokslutskommunikén för helåret. Efter slutförd granskning av årsredovisningen avger revisorerna en granskningsrapport. 

Revisorernas skriftliga rapporter har distribuerats till hela styrelsen och revisionsutskottets ordförande har presenterat väsentligheter från rapporterna.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen