Revisorns uppdrag

Revisorer utses av bolagsstämman. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls året efter revisorsvalet. Revisorn har i uppdrag att för aktieägarna granska Knowits årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Revisorn lämnar en revisionsberättelse till bolagsstämman. Aktieägare har möjlighet att ställa frågor till revisorn på bolagsstämman.

Revisorernas arbete 2022

Under året granskade revisorerna utöver bolagets räkenskaper, även översiktligt bolagets niomånadersrapport.

Revisorerna deltog vid samtliga sju revisionsutskottsmöten. Vid tre tillfällen presenterade de sina rapporter avseende väsentliga iakttagelser, dels i samband med delårsrapporteringen av tredje kvartalet, dels i samband med slutförd förvaltningsrevision samt även vid granskning av bokslutskommunikén för helåret. Efter slutförd granskning av årsredovisningen avgav revisorerna en granskningsrapport.

Revisorernas skriftliga rapport distribuerades till hela styrelsen och revisionsutskottets ordförande presenterade de väsentligaste delarna av rapporten.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen