Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Revisor

Revisionsbolaget KPMG AB valdes av årsstämman 2023 till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor är Helena Arvidsson Älgne. KPMG AB genomförde revisionen i Knowit AB och i dotterbolagen. I undantagsfall reviderade annan byrå enstaka dotterbolag. Avrapportering skedde därefter till KPMG AB.

Revisorns uppdrag

Revisorer utses av bolagsstämman. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls året efter revisorsvalet. Revisorn har i uppdrag att för aktieägarna granska Knowits årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Revisorn lämnar en revisionsberättelse till bolagsstämman. Aktieägare har möjlighet att ställa frågor till revisorn på bolagsstämman.

Revisorernas arbete 2023

Under året granskade revisorerna utöver bolagets räkenskaper, även översiktligt bolagets niomånadersrapport.

Revisorerna deltog vid samtliga sju revisionsutskottsmöten. Vid två tillfällen presenterade de sina rapporter avseende väsentliga iakttagelser, dels i samband med delårsrapporteringen av tredje kvartalet och slutförd förvaltningsrevision, dels vid granskning av bokslutskommunikén för helåret. Efter slutförd granskning av årsredovisningen avgav revisorerna en granskningsrapport.

Revisorernas skriftliga rapport distribuerades till hela styrelsen och revisionsutskottets ordförande presenterade de väsentligaste delarna av rapporten.


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications