Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Mål och utfall

Knowits finansiella mål i kombination med hållbarhetsmålen säkerställer att Knowit styr mot en långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt. De finansiella målen stöttar strategin om fortsatt tillväxt såväl organiskt som genom selektiva förvärv.

Finansiella mål och utfall 2023

Omsättningstillväxt

Omsättningstillväxt 2023

Mål: Bolaget ska växa mer än marknaden och med målet om en årlig tillväxttakt om cirka 15 procent över tid. Tillväxten ska ske hållbart genom fortsatt organisk tillväxt och förvärv.

Utfall: 2023 ökade omsättningen med 3,9 procent jämfört med föregående år. Över de senaste fem åren har den genomsnittliga årliga tillväxten uppgått till 19,6 procent.

EBITA-marginal

EBITA-marginal 2023

Mål: EBITA-marginalen ska över tid öka till 12 procent.

Utfall: Under 2023 uppgick EBITA-marginalen till 7,0 procent. Över de senaste fem åren har den genomsnittliga EBITA-marginalen uppgått till 8,9 procent.

Nettoskuld i förhållande till EBITDA

Nettoskuld i förhållande till EBITDA 2023

Mål: Nettoskulden i förhållande till EBITDA ska över tid inte överstiga två gånger.

Utfall: Vid utgången av 2023 uppgick nettoskulden i förhållande till EBITDA till 1,4.

Vinst per aktie och aktieutdelning

Vinst per aktie och aktieutdelning 2023

Mål: Ambitionen är att utdelningen ska uppgå till 40–60 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt. 

Utfall: Styrelsen föreslår en utdelning om 5,20 SEK per aktie för 2023, motsvarande 58,8 procent av resultatet efter skatt.


Hållbarhetsmål och utfall 2023

Styrelsen för Knowit har fastställt bolagets hållbarhetsmål. Målen tar avstamp i vår vision om att bidra till ett hållbart och mänskligt samhälle.

Övergripande hållbarhetsmål

Knowit ska tillsammans med kunder och partners aktivt bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering.

FN:s globala hållbarhetsmål

FN:s globala hållbarhetsmål 2023

Mål: 80 procent av Knowits omsättning ska senast 2030 bidra till minst ett av FN:s hållbarhetsmål där Knowit kan göra störst skillnad. 

Utfall: Under 2023 bidrog 70 procent av koncernens omsättning kopplad till projekt över 450 KSEK som är klassificerade till något av FN:s globala hållbarhetsmål.

CO2-utsläpp

CO2-utsläpp 2023

Mål: Knowit ska senast 2030 halvera bolagets CO₂-utsläpp jämfört med 2019 i enlighet med de utsläppsmål som bolaget har satt upp och som har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi).

Utfall: Bolagets CO₂-utsläpp fortsätter att ligga under nivån för de uppsatta utsläppsmålen.

Könsfördelning bland ledare på alla nivåer

Könsfördelning bland ledare på alla nivåer 2023

Mål: Knowit ska vara en inkluderande arbetsplats med en jämn könsfördelning, bland ledare på alla nivåer, som över tid är minst 40–60 procent.

Utfall: Under 2023 uppgick andelen lönesättande och rekryterande kvinnliga chefer i koncernen till 42 procent.


Investment case

Ett stabilt företag på en stark marknad, historiskt god tillväxt och en attraktiv företagskultur. Här lyfter vi fram fyra skäl att investera i Knowit.

Investment case


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications