Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Bolagsordning

På denna sida hittar du Knowits gällande bolagsordning, antagen vid årsstämman den 3 maj 2024.

Lagstiftning och regelverket

Knowit AB är ett publikt aktiebolag och bolagsstyrningen bygger på både externa och interna regelverk.

De externa regelverken är:

 • Aktiebolagslagen
 • Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares
 • Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”)
 • Redovisningslagstiftning och rekommendationer
 • Andra tillämpliga svenska lagar och bestämmelser 
   

Bolagets interna ramverk omfattar:

 • Bolagsordningen
 • Regler och riktlinjer för bolagsstyrning
 • Styrelsens arbetsordning
 • Instruktionen till verkställande direktören
 • Policydokument som bolaget har antagit samt delegeringen av dessa förhållningssätt i koncernens olika bolag
    

Bolagsordningen är vårt styrdokument

Bolagsordningen är det grundläggande styrdokumentet för företaget av vilken bland annat framgår vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek och antalet aktier, aktieägarnas rätt att delta på bolagsstämma, tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, och vilka ärenden som ska förekomma på årsstämman. Bolaget följer Koden utan avvikelser.

Bolagsordning Knowit Aktiebolag (publ.)

Antagen vid årsstämma den 3 maj 2024.

§ 1 Bolagets företagsnamn är Knowit Aktiebolag (publ).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva datakonsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

§ 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätten att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som angives i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.

§ 10 Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess att ordförande vid stämman valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Framläggande och godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultat räkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter i enlighet med bolagsordningen.
 9. Om så erfordras, fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter i enlighet med bolagsordningen.
 10. Fastställande av styrelsearvoden och, om så erfordras, av revisorsarvoden.
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 12. Om så erfordras, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
   

§ 12 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin röst per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.


Registreringsbevis

Här finns Knowits senaste registreringsbevis från Bolagsverket.

Registreringsbevis - Kowit (PDF)


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications