Verkställande av årsstämmans beslut om kvittningsemission i Knowit AB

Publicerad 14 maj 2018

Knowit emitterar enligt årsstämmans beslut om kvittningsemission 81 702 aktier med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Aktiekapitalet har därmed ökat till 19 220 919 kronor.

Beslutet om emissionen fattades vid årsstämman den 26 april 2018.

Den genomförda emissionen är riktad till säljarna av aktierna i Dataess AS, Norge, såsom betalning för del av förvärv av bolaget samt förvärv av minoritetsandelar i Knowit Experience AS, Norge och lösen av syntetiska optioner i Knowit Skåne AB.

Emissionskursen fastställdes till 179,73 kronor per aktie. Det egna kapitalet ökar med cirka 15 MSEK. Utestående aktier i Knowit AB är före nyemissionen totalt 19 139 217. Efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 19 220 919, vilket innebär en utspädning om 0,4 procent. Teckning av aktier skedde 14 maj och handel med de nyemitterade aktierna sker efter registrering hos Euroclear Sweden AB.

Till toppen