Kvittningsemission i samband med förvärv

Publicerad 19 dec 2018

Styrelsen i Knowit AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018 beslutat om kvittningsemission av aktier i Knowit AB i samband med betalning av köpeskilling avseende förvärvet av All Rise Media AB. Beslutet innebär att 32 841 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet ökar till 19 253 760 kronor.

Såsom tidigare har kommunicerats har Knowit förvärvat All Rise Media AB, med tillträdesdag 1 januari 2019. Som betalning av förvärvet har styrelsen för Knowit AB beslutat om kvittningsemission riktad till säljarna i All Rise Media AB

Emissionskursen fastställdes till 152,24 kronor per aktie. Det egna kapitalet ökar med cirka 5 MSEK. Utestående aktier i Knowit AB är före emissionen totalt 19 220 919 och efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 19 253 760 st.

Teckning av aktier skedde 18 december och handel med de nyemitterade aktierna sker efter registrering hos Euroclear Sweden AB.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 14.00 CET den 19 december 2018.

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen