Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

Publicerad 26 apr 2018

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse
Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Camilla Monefeldt Kirstein och Jon Risfelt. Nyval skedde av Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Kia Orback-Pettersson och Peder Ramel.

Revisor
Till revisor valdes KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019 som har meddelat att Helena Arvidsson Älgne ska vara huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2017 dela ut 4,75 kronor per aktie, med avstämningsdag den 30 april 2018. Utbetalning beräknas ske den 4 maj 2018.

Valberedning inför årsstämman 2019
Inför årsstämman 2019 ska valberedningen ska normalt bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde senast i oktober året före nästkommande årsstämma. Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Knowit AB:s tredje kvartalsrapport eller, om en ändring sker senare, så snart den har skett. Valberedningen består fram till dess nästa utses.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga ersättningen ska villkorad av att Bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.

Beslut om kvittningsemission
Årsstämman beslutade om riktade emissioner om totalt högst 90 000 aktier därvid aktiekapitalet i Knowit AB kan komma att ökas med totalt högst 90 000 kronor och att emissionerna riktas till säljarna av aktier respektive innehavare av syntetiska optioner i Knowit Dataess AS, Knowit Experience AS samt Knowit Skåne AB.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna ska vara den genomsnittliga köpkursen för Knowit ABs aktier under perioden fr.o.m. den 2 maj t.o.m. den 8 maj 2018. Teckning ska ske tidigast den 11 maj 2018 och senast den 16 maj 2018. Respektive säljares betalning för tecknade aktier ska ske vid teckning genom kvittning av säljares fordran på köpeskilling respektive optionsinnehavares fordran på lösenbelopp . Överteckning ska ej kunna ske.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 500 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 500 000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva företag eller verksamhet.

Till toppen