Strategi för att realisera verklig digitalisering

Publicerad 12 nov 2019 ""

För att verkligen få till digitalisering i ett företag behövs en tydlig strategi att förhålla sig till. När strategiarbetet ger utdelning skapar det utrymme för nya affärsmöjligheter, andra arenor att spela på, större kundkrets och bättre samarbeten.

För att företag ska nå sina affärsmål behövs en strategi – det vet de flesta idag. Strategin i sin tur måste förankras så att den inkluderar medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners. Realiseras görs den med hjälp av digitalisering.

– Strategin bör vara synonymt med digital strategi och för att den ska leverera krävs det att den också efterlevs. Vikten av att aktivt arbeta med företagets strategi och kontinuerligt återbesöka samt uppdatera den bidrar till ett mer proaktivt agerande på förändrade omvärldsförutsättningar. Man kan snabbt och på ett mer effektivt sätt gå från ord till handling. Det skapas möjligheter att snabbare upptäcka nya aktörer på marknaden, potentiella kundkretsar, kommande trender och andra mekanismer såsom urbanisering eller hållbarhet, som kan ha påverkan på strategin och affärsmodellen, säger Bertil Nordlund, erfaren konsult inom Knowit Insight med bakgrund i bland annat offentlig sektor.

En avgörande pusselbit i strategiarbetet och som även fått en helt ny innebörd på sistone är vikten av att omvärldsbevaka. Strategiperspektivet har förändrats. Tidigare sattes strategier ur ett inifrån-och-ut-perspektiv. Idag är det tvärtom, man ser snabbt till att uppkomna fenomen i omvärlden omsätts i affärer och företag kan verka oberoende av geografiska gränser. Det ger oändligt med möjligheter.

– Genom att kontinuerligt återbesöka strategin går det bra att vara experimentell när man exekverar på den. Det är viktigt att våga ta risker och experimentera, utforska och testa samtidigt som man ständigt lär sig och utvärderar ifall strategin för bolaget i rätt riktning. För denna utvärdering krävs data och omvärldsbevakning. Det blir sedan underlag för nästa revidering av strategin i det löpande strategiarbetet, fortsätter Carin Strindmark, en av våra specialister inom effektivitet och automation.

Den största vinningen med att snabbt våga testa sig fram, ta kalkylerade risker och löpande återbesöka strategin är att det finns alla möjligheter att stoppa något som inte flyger, i god tid innan kostnaderna börjar sticka iväg.

Kulturen – en konkurrensfördel

Organisationskulturen kan idag utgöra en tydlig konkurrensfördel, och är något som man aktivt behöver arbeta med för att ta strategin från att vara en plan till att faktiskt implementera den. Kulturfrågan får inte glömmas bort i strategiarbetet. Medarbetare måste förstå varför organisation ska någonstans – inte bara vart man ska. Både kunder och leverantörer efterfrågar också samarbetspartners med en tydlig kulturell identitet. Det måste finnas ett högre syfte för att strategin ska vara hållbar.

– Det räcker inte med att bara kommunicera en strategi, den måste efterlevas och ha en förankringsprocess. Det handlar om att bygga en kultur där medarbetare känner att de levererar på strategin och bidrar till företagets resultat och framtid genom att följa den, menar Bertil.

Fyra tips för att få verksamhetens strategi att leverera

En nyckelfaktor för att lyckas med strategiarbetet är alltså att arbeta med den kontinuerligt. Här kommer ytterligare ett antal tips för att få strategin att leverera, där kombinationen av dem ger mest effekt.

Testa, utvärdera och återbesök strategin ofta. Digitalisering ska vara ett sätt att möjliggöra strategin och affärsmålen. Det innebär inte att strategin behöver vara digital. Se till att etablera arbetsprocesser och rutiner som fungerar, och forma arbetet så att det tillåter att ni testar er fram, utvärderar och löpande anpassar er strategi.

För att förstå våra kunder måste vi förstå omvärlden. Idag finns massor av information tillgänglig – både egen och andras öppna data – och vi behöver både analysera och ta beslut baserat på den. Det är nödvändigt för att förstå omvärlden och kunderna. Våga involvera kunderna i strategiarbetet – bjud in dem till arbetsgrupper, samla in värdefull input via intervjuer eller andra metoder. Lyft blicken och se utanför den egna branschen, kika på andra och hämta inspiration från dem.

Prioritera vad som är viktigt och värt att testa. Det går att göra mycket, men inte allt. Bestäm vilka områden som ni behöver vara uthålliga inom och vad som är viktigast för just er verksamhet. Prioritera vad ni vill lägga fokus på och gör aktiva, informerade val om vad som går att välja bort och varför.

Bygg en kultur där medarbetare involveras i och aktiveras av strategin. Strategin måste omfamnas av medarbetare och de måste känna att de bidrar till den. Bygg en kultur där medarbetare aktiveras i strategiarbetet. Ju fler och mer medarbetare som involveras, desto lättare är det att kommunicera och efterleva strategin. Det gör i sin tur att ni gemensamt tar fram en strategi som alla är med på och arbetar efter.

Kontakta oss
Bertil Nordlund
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen