Knowit med i arbetet för ett fossilfritt Sverige

Publicerad 23 aug 2018 Referensgrupp - Fossilfritt Sverige

Knowit är ett av drygt 40 företag inom it-konsultbranschen som nu har samlats för att starta arbetet med en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig it-konsultsektor 2045.

Planen tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige och ska tydliggöra hur it-konsultbranschen, tillsammans med användare av digitala lösningar, politiker och andra beslutsfattare, kan göra det möjligt att nå ett fossilfritt Sverige som driver fram globalt hållbara lösningar.

It-infrastrukturen står för cirka 2% av de globala CO2-utsläppen. Genom att skapa en samsyn i branschen kan färdplanen bidra till att utvecklingen mot fossilfria och klimatpositiva affärsmöjligheter möjliggörs och påskyndas genom strategiska uppmaningar och förslag.

– Digitaliseringen och omställningen bort från fossila bränslen är två̊ områden där utvecklingen går snabbt. Kan dessa kugga in i varandra är förändringspotentialen enorm.

Vår bransch kan bidra med lösningar och påskynda arbetet för andra branscher och på̊ det sättet stärka den fossilfria konkurrenskraften för hela Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Affärsmodeller och AI-lösningar – avgörande för hållbarhet

Allt från utveckling av nya affärsmodeller till implementering av AI-lösningar och dematerialisering via digitalisering är områden som är avgörande för hur morgondagens samhälle kommer att se ut, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Men dessa levererar inte automatisk fossilfria och hållbara lösningar. De kan både vara med i utvecklingen mot en fossilfri framtid – eller också bidra till ohållbara trender, beroende på hur de används.

– It-konsultbranschen har ett ansvar att se till att några av de mest kraftfulla verktyg som mänskligheten skapat används för att accelerera en förändring mot en hållbar och smart framtid, säger Dennis Pamlin, Accelerator för netto-positivitet och digital hållbarhet, Cybercom och sammankallande i styrgruppen för IT- konsultbranschens färdplan.

Arbetet med färdplanen projektleds av Cybercom och syftet är att tillgängliggöra den samlade kunskapen om den klimatpåverkan som it-konsultsektorns värdekedja bidrar till. Men den ska även belysa trender, drivkrafter, hinder, målbilder och affärsnytta med klimatarbetet till en bred grupp aktörer och roller.

– Vi kommer vara noga med att klargöra att it-konsulter kan bidra både till ökade och minskade utsläpp genom sin verksamhet. It-konsulter kan bidra till både smarta lösningar som gör att företag går från produkt till service, men också göra att fler folk flyger och överkonsumerar. Färdplanen ska visa riktningen för vårt bidrag till en fossilfri framtid och presenteras för regering och statsminister under hösten 2018, säger Dennis Pamlin.

Om Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige syftar likt FN:s Global Compact till att skapa ett samarbete mellan privat och statlig sektor. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet 2045 ligger hos företagen. Fossilfritt Sverige har samarbeten med flera branscher för att kartlägga behov och möjligheter. Alla initiativ tillsammans skapar därmed ett pussel som ger en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan komma att se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för svenskt näringsliv på en internationell marknad. Mer information finns på Fossilfritt Sveriges webbplats

Till toppen