Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

REGULATORISKA

Knowit Aktiebolag (publ) har idag hållit extra bolagsstämma.

Stämman beslöt i huvudsak följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämma och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.knowit.se.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av högst 5 760 883 aktier mot vederlag i form av samtliga aktier i Cybercom.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, genomföra kontantemission av aktier, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, innebärande att Knowit tillförs en emissionslikvid om sammanlagt högst 500 miljoner SEK.

Mot bakgrund av covid-19 hölls stämman genom förhandsröstning (poströstning), utan fysisk närvaro.

Protokoll från stämman läggs ut på bolagets hemsida, www.knowit.se, inom två veckor.

Christina Johansson

Head of Communications