Flerårsöversikt

OMSÄTTNING OCH RESULTAT, MSEK 2021 2020
2019
2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning 4 811,8 3 379,1 3 335,1 3 083,3 2 733,5 2 426,2 2 205,6 2 030,7 1 972,9 1 931,2 1 927,7
Rörelseresultat före avskrivningar
av immateriella anläggningstillgångar
438,5 335,0 319,2 315,1 281,8 211,6 163,9 120,9 114,2 141,3 198,9
Resultat efter finansiella poster 370,1 331,9 313,2 303,6 266,7 191,8 116,0 82,5 86,5 107,1 165,4
Vinstmarginal, % 7,7 9,8 9,4 9,8 9,8 7,9 5,3 4,1 4,3 5,5 8,9
Rörelsemarginal, % 9,1 9,9 9,6 10,2 10,3 8,7 7,4 6,0 5,8 7,3 10,7
Omsättningstillväxt, % 42,4 1,3 8,2 12,8 12,7 10,0 8,6 2,9 2,2 3,4 10,0

 

KAPITALSTRUKTUR, MSEK 31 dec, 2021 31 dec, 2020 31 dec, 2019
31 dec, 2018 31 dec, 2017 31 dec, 2016 31 dec, 2015 31 dec, 2014
31 dec, 2013 31 dec, 2012 31 dec, 2011
Immateriella anläggningstillgångar 3 839,5 1 380,7 983,4 963,0 921,4 915,7 898,5 952,9 975,2 943,3 952,3
Övriga anläggningstillgångar 404,5 265,4 245,9 51,0 51,8 53,6 52,8 42,7 39,1 40,9 41,1
Omsättningstillgångar 2 091,4 1 414,5 996,9 908,6 820,8 642,3 524,0 555,1 580,7 629,7 579,2
Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas  försäljning - - - - 4,3 - - 15,3 - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 6 335,4 3 060,6 2 226,2 1 922,6 1 794,0 1 611,6 1 475,3 1 566,0 1 595,0 1 613,9 1 572,6
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 884,6 1 530,8 1 225,1 1 091,4 938,7 835,0 738,9 786,7 780,4 849,0 808,8
Innehav utan bestämmandeinflytande 7,7 14,2 16,0 14,9 12,5 9,3 13,3 11,3 6,2 4,4 4,1
Summa eget kapital 3 892,4 1 545,0 1 241,1 1 106,3 951,2 844,3 752,2 798,0 786,6 853,4 812,9
Räntebärande långfristiga skulder 286,3 326,7 164,4 79,5 55,0 101,1 81,6 93,6 104,4 79,8 125,3
Övriga långfristiga skulder 229,9 89,4 50,7 45,0 39,0 34,8 36,2 44,4 53,2 57,3 82,6
Räntebärande kortfristiga skulder 606,6 277,6 105,8 26,8 95,2 62,7 138,9 178,7 209,9 167,1 104,3
Övriga kortfristiga skulder 1 320,2 821,8 664,2 665,0 653,6 568,7 466,4 436,4 440,9 456,3 447,5
Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning - - - - 1,2 - - 14,8 - - -
Summa eget kapital och skulder 6 335,4 3 060,6 2 226,2 1 922,6 1 794,0 1 611,6 1 475,3 1 566,0 1 595,0 1 613,9 1 572,6
Soliditet, % 61,4 50,5 55,7 57,5 53,0 52,4 51,0 51,0 49,3 52,9 51,7
Investeringar i goodwill och andra övervärden  4,1 7,1 8,0 6,1 7,3 - 10,7 5,0 74,5 13,9 18,3
Investeringar i maskiner och inventarier 8,0 3,8 7,9 6,1 13,4 4,8 12,7 8,2 4,5 8,2 7,9
Kassaflöde före investeringar 462,8 441,3 305,0 274,1 196,9 193,1 68,5 97,7 106,0 10,0 107,5
Netto likvida medel -41,5 71,3 8,2 88,3 -45,0 -119,0 -213,8 -180,9 -209,9 -145,7 -103,0
Sysselsatt kapital 4 785,3 2 149,3 1 511,3 1 212,6 1 102,6 1 008,1 972,7 1 085,2 1 100,9 1 100,3 1 042,5
Kassalikviditet, ggr 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1

 

LÖNSAMHET 2021 2020
2019
2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011
Avkastning på totalt kapital, % 8,2 12,8 15,8 16,7 16,2 13,2 9,0 6,3 6,0 7,6 11,4
Avkastning på eget kapital, % 10,8 18,5 20,6 22,5 22,5 18,1 11,9 7,5 6,6 9,7 15,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,1 18,4 24,1 26,8 26,2 20,5 13,2 9,2 8,8 11,3 17,1
ANSTÄLLDA 2021 2020
2019
2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011
Genomsnittligt antal anställda 2 980 2 214 2 213 2 032 1 864 1 737 1 769 1 737 1 681 1 646 1 539
Omsättning per anställd 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Förädlingsvärde per anställd 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
Resultat efter finansnetto per anställd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Antal anställda vid årets utgång 3 849 2 578 2 337 2 260 2 065 1 867 1 802 1 788 1 833 1 739 1 670
Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen