Flerårsöversikt

OMSÄTTNING OCH RESULTAT, MSEK 2022 2021 2020
2019
2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning 6 833,8 4 811,8 3 379,1 3 335,1 3 083,3 2 733,5 2 426,2 2 205,6 2 030,7 1 972,9 1 931,2 1 927,7
Rörelseresultat före avskrivningar
av immateriella anläggningstillgångar
596,5 438,5 335,0 319,2 315,1 281,8 211,6 163,9 120,9 114,2 141,3 198,9
Resultat efter finansiella poster 483,7 370,1 331,9 313,2 303,6 266,7 191,8 116,0 82,5 86,5 107,1 165,4
Vinstmarginal, % 7,1 7,7 9,8 9,4 9,8 9,8 7,9 5,3 4,1 4,3 5,5 8,9
Rörelsemarginal, % 8,7 9,1 9,9 9,6 10,2 10,3 8,7 7,4 6,0 5,8 7,3 10,7
Omsättningstillväxt, % 42,0 42,4 1,3 8,2 12,8 12,7 10,0 8,6 2,9 2,2 3,4 10,0

 

KAPITALSTRUKTUR, MSEK 31 dec, 2022 31 dec, 2021 31 dec, 2020 31 dec, 2019
31 dec, 2018 31 dec, 2017 31 dec, 2016 31 dec, 2015 31 dec, 2014
31 dec, 2013 31 dec, 2012 31 dec, 2011
Immateriella anläggningstillgångar 4 629,7 3 839,5 1 380,7 983,4 963,0 921,4 915,7 898,5 952,9 975,2 943,3 952,3
Övriga anläggningstillgångar 841,7 404,5 265,4 245,9 51,0 51,8 53,6 52,8 42,7 39,1 40,9 41,1
Omsättningstillgångar 2 134,2 2 091,4 1 414,5 996,9 908,6 820,8 642,3 524,0 555,1 580,7 629,7 579,2
Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas  försäljning - - - - - 4,3 - - 15,3 - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 7 605,6 6 335,4 3 060,6 2 226,2 1 922,6 1 794,0 1 611,6 1 475,3 1 566,0 1 595,0 1 613,9 1 572,6
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 4 186,5 3 884,6 1 530,8 1 225,1 1 091,4 938,7 835,0 738,9 786,7 780,4 849,0 808,8
Innehav utan bestämmandeinflytande 21,2 7,7 14,2 16,0 14,9 12,5 9,3 13,3 11,3 6,2 4,4 4,1
Summa eget kapital 4 207,7 3 892,4 1 545,0 1 241,1 1 106,3 951,2 844,3 752,2 798,0 786,6 853,4 812,9
Räntebärande långfristiga skulder 1 303,3 286,3 326,7 164,4 79,5 55,0 101,1 81,6 93,6 104,4 79,8 125,3
Övriga långfristiga skulder 276,5 229,9 89,4 50,7 45,0 39,0 34,8 36,2 44,4 53,2 57,3 82,6
Räntebärande kortfristiga skulder 291,4 606,6 277,6 105,8 26,8 95,2 62,7 138,9 178,7 209,9 167,1 104,3
Övriga kortfristiga skulder 1 526,7 1 320,2 821,8 664,2 665,0 653,6 568,7 466,4 436,4 440,9 456,3 447,5
Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning - - - - - 1,2 - - 14,8 - - -
Summa eget kapital och skulder 7 605,6 6 335,4 3 060,6 2 226,2 1 922,6 1 794,0 1 611,6 1 475,3 1 566,0 1 595,0 1 613,9 1 572,6
Soliditet, % 55,3 61,4 50,5 55,7 57,5 53,0 52,4 51,0 51,0 49,3 52,9 51,7
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 10,1 4,1 7,1 8,0 6,1 7,3 - 10,7 5,0 74,5 13,9 18,3
Investeringar i maskiner och inventarier 63,3 8,0 3,8 7,9 6,1 13,4 4,8 12,7 8,2 4,5 8,2 7,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 475,3 462,8 441,3 305,0 274,1 196,9 193,1 68,5 97,7 106,0 10,0 107,5
Netto likvida medel -1 097,1 -41,5 71,3 8,2 88,3 -45,0 -119,0 -213,8 -180,9 -209,9 -145,7 -103,0
Sysselsatt kapital 5 802,4 4 785,3 2 149,3 1 511,3 1 212,6 1 102,6 1 008,1 972,7 1 085,2 1 100,9 1 100,3 1 042,5
Kassalikviditet, ggr 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1

 

LÖNSAMHET 2022 2021 2020
2019
2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011
Avkastning på totalt kapital, % 7,8 8,2 12,8 15,8 16,7 16,2 13,2 9,0 6,3 6,0 7,6 11,4
Avkastning på eget kapital, % 9,7 10,8 18,5 20,6 22,5 22,5 18,1 11,9 7,5 6,6 9,7 15,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,2 11,1 18,4 24,1 26,8 26,2 20,5 13,2 9,2 8,8 11,3 17,1
ANSTÄLLDA 2022 2021 2020
2019
2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011
Medeltal anställda 3 877 2 980 2 214 2 213 2 032 1 864 1 737 1 769 1 737 1 681 1 646 1 539
Nettoomsättning per anställd 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Förädlingsvärde per anställd 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
Resultat efter finansnetto per anställd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Antal anställda vid årets utgång 4 410 3 849 2 578 2 337 2 260 2 065 1 867 1 802 1 788 1 833 1 739 1 670
Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen