child hugging a tree

Vad innebär EU:s taxonomin?

EU-taxonomin är en del av EU:s arbete med att driva utveckling i linje med de globala målen och Parisavtalet. Det är en viktig del av EU:s handlingsplan för att finansiera grön omställning. Taxonomin vill styra privata investeringar till hållbara företag och taxonomin definierar vad som anses som hållbart.

Om din verksamhet omfattas behöver du från räkenskapsåret 2022 rapportera hur stor andel av verksamhetens omsättning som är hållbar enligt taxonomins kriterier. Taxonomins KPI:er i bokslutet kommer att ge en indikation på hur grönt ditt företag är och hur mycket ni satsar på att ställa om verksamheten. KPI:erna är jämförbara mellan olika bolag i en bransch och det finns krav på att en tredje part ska granska företagets rapportering. Allt för att öka transparens och motverka greenwashing. 

 

green leaf

Taxonomirapportering – vi hjälper dig steg för steg

Knowit arbetar med flera företag som redovisar enligt EU-taxonomin och har spetskompetens inom hållbarhet, EU-lagstiftning, datainsamling, rapportering och digitalisering av processer. Vi har lång erfarenhet av att planera, driva och implementera digitala lösningar som både automatiserar och effektiviserar verksamheter.

Så här kan vi kan stötta dig som är hållbarhetschef, CFO eller som arbetar med dessa frågor: 

 

 • Mål, strategi och handlingsplan – vad innebär taxonomin för just ditt företag 
 • Gapanalys av nuvarande hållbarhetsarbete och det som kommer behövas enligt taxonomin och kommande förordningar eller direktiv (exempelvis det nya hållbarhetsdirektivet CSRD)
 • Screening av taxonomiaktiviteter (eligible and aligned) med hjälp av taxonomikompassen 
 • Datainsamling och utvärdering av digital plattform 
 • Stöd vid framtagande av KPI:erna Capex/Opex 
 • Implementation av digital plattform och integration med affärssystem samt anpassning av interna processer 

CSRD – så förbereder du dig för det nya direktivet

Vad innebär CSRD?

Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, är ett nytt EU-direktiv för att lyfta kvaliteten på företags hållbarhetsredovisning, öka transparens och jämförbarhet över hela den europeiska marknaden.

Precis som med taxonomin är syftet med CSRD att genom konkret redovisning av all relevant hållbarhetsdata, styra företag i rätt riktning för snabbare omställning och möta EU:s strategiska mål och vision om klimatneutralitet till 2050. Direktivet innebär krav på rapportering, och revision, av samtliga hållbarhetsområden, och rymmer 1144 potentiella datapunkter som företag kan komma att behöva rapportera på.

Direktivet implementeras från räkenskapsåret 2024 och kommer att ersätta den nuvarande lagstiftningen i direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD). Samtliga stora företag och samtliga börsnoterade företag inom EU (utom noterade mikroföretag) omfattas av de nya reglerna.

Gör dig redo att rapportera

Om du ska rapportera enligt CSRD, kan våra hållbarhetsstrateger, förändringsledare och jurister förbereda dig för de nya riktlinjerna som ställer höga krav på processer, målsättning, datainsamling och spårbarhet i data. Det här är fem viktiga förberedelser vi hjälper dig med:

 

 1. Ge en grundläggande förståelse och förankring för din organisation och ledning om vad CSRD är och vad direktivet innebär för er
 2. Sammanställa en gapanalys av ert nuvarande hållbarhetsarbete och vad som saknas inför CSRD
 3. Förbereda dubbel väsentlighetsanalys
 4. Se över process för att kartlägga förutsättningar för datainsamling samt utvärdera digitala stöd, såväl befintligt som nytt
 5. Samla in data och implementera digitala stöd
 6. Utarbeta plan och roadmap för integration av CSRD i företagets affärsstrategi, mål och verksamhet
green peas

Använd digitalisering för att skapa ett tillförlitligt och effektivt hållbarhetsarbete

Ett automatiserat arbetssätt och digitalt stöd kommer att vara en förutsättning för att kunna hantera taxonomins och CSRD:s krav på data som behöver samlas in, bearbetas, analyseras, redovisas och vara spårbar.  

Genom att reducera manuella, kostnadsdrivande processer och satsa på digitalisering kan du med lätthet samla in data kring ert hållbarhetsarbete och rapportera enligt de nya regelverken. Dessutom ger digitalisering dig möjlighet att regelbundet följa upp och utvärdera värdedrivande KPI:er inom hållbarhet, på samma sätt som du följer upp lönsamhetsmål på affärsmöten. Kontinuerlig insamling av korrekt data är en förutsättning för framåtriktat värdedrivande arbete för att attrahera kunder och investerare.   

Knowit ger stöd och råd för att skapa automatiska digitala flöden som effektiviserar ditt hållbarhetsarbete. Oavsett om du bara vill efterleva regelverket eller vara branschledande kan vi leverera en helhetslösning vad gäller rådgivning, datainsamling, digital plattform och implementation som passar just din verksamhet och förutsättningar.  

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om hållbarhet.

I nyhetsbrevet delar vi kunskap om exempelvis CSRD, EU:s taxonomi, datadriven hållbarhet, klimatberäkningar och mycket mer.

Bolla dina taxonomifrågor med våra hållbarhetsstrateger och experter på taxonomi

Har du frågor om EU:s taxonomi, rapporteringskrav eller digitala verktyg som underlättar redovisningen? Ställ dina frågor till oss. 

Vill du veta mer? Kontakta oss
Signe Mörner
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Kontakta oss
Johanna Wallnäs
Hållbarhetsstrateg och jurist, med fokus på digital transformation
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen