Förstudie

Fördelen med att genomföra en förstudie inför ett projekt, gör att ni skapar tydliga riktlinjer från början. Vi hjälper dig med att utveckla business case, presentera eventuella utvecklingsmöjligheter, göra en riskanalys, definiera roller och ansvar samt se till att utvecklingsprojektet påbörjas.

Projektrevision

Hur många gånger har du funderat och oroat dig för projektstatus? Vad har vi uppnått? Vad finns kvar att göra? Och vilka utmaningar finns i projektet? Knowit Insight hjälper gärna till med projektrevison så att du som projektägare eller intressent får en rättvis och balanserad bild av projektets status. Revisionen kan användas för att identifiera risker i projektet, eller som beslutsunderlag vid beslutsfattande om projektet ska fortgå.

Project Management Office

Project Management Office (PMO) är en enhet inom organisationen, som ansvarar för att samordna alla pågående projekt inom en organisation. PMO kan inkludera stödfunktioner för projekten, processer och verktyg samt projektstyrning.

Knowit kan hjälpa dig att etablera PMO i din organisation. Tillsammans genomför vi en analys för att avgöra om PMO är en bra lösning för er. Vi tar också fram en handlingsplan för att införa PMO i er verksamhet. Och vi tittar på hur ni kan förbättra samordning av alla projekt och fånga synergieffekter. 

Projektstyrelse

Undersökningar visar att mer än hälften av ett projekts framgångsfaktorer beror på själva styrningen av projektet. Detta är ett viktigt arbete som måste utföras av en professionell Projektstyrelse (utbildad styrgrupp). Vi stöttar Projektstyrelsen med att kartlägga hur den fungerar och hur den upplevs av projektets intressenter. Observationer dokumenteras och förbättringar föreslås. Detta följs upp av en anpassad utbildning, där förbättringsområdena fokuserar på att nå en bättre effektivitet i styrelsearbetet. Ett aktivt coachande av en operativ Projektstyrelse är ett naturligt nästa steg för att säkra ett bättre projektresultat.

Program Management

Program management baseras på förmågan att omvandla strategiska mål, till väldefinierade och genomförbara samordnade projekt, som levererar förväntad nytta.

Vi stödjer våra kunder i att utforma och genomföra programmen. Vi har en gedigen praktisk erfarenhet av att hantera de utmaningar som uppstår när man går från idé till handling, vi ser till att du åstadkommer den förändring du vill uppnå.

Risk Management

Driver du en aktiv riskhantering i ditt projekt? Eller spenderar du tid och resurser på att släcka bränder istället för att utföra schemalagda aktiviteter? 

Knowit har konsulter som är certifierade inom Risk Management Professional. Vi kan stötta din organisation inom riskhantering, riskanalys, utbildning samt utveckla verktyg och riskhanteringsmetoder. 

Kontakta oss
Teresa Thorsson
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen