Vårt erbjudande

Vi erbjuder alltifrån strategisk rådgivning till utbildningar för att hjälpa verksamheter att organisera sig så snabbt som möjligt, och samtidigt skapa värde på en marknad i ständig förändring. Våra managementkonsulter kan vara ett stadigt bollplank åt såväl din ledningsgrupp som HR-avdelning och team.

Bygg en agil och snabbrörlig verksamhet

Behöver du hjälp med att få din organisation mer snabbrörlig och anpassningsbar? Då kan du ta hjälp av oss. Tillsammans med dig analyserar vi vad i er befintliga struktur som möjliggör och hindrar er mot en ökad snabbrörlighet. Utifrån detta formulerar vi en ny målbild och en naturlig organisering som passar er verksamhet.

Du får praktisk vägledning i hur din organisation kan utvecklas kontinuerligt för att få bättre anpassningsförmåga, högre genomförandekraft och varaktig snabbhet. Vi har lång erfarenhet och kan stötta dig i alla delar som en organisationsförändring innebär, från förändringsledning till förändrade beslutsstrukturer. Naturligtvis anpassar vi arbetet efter din organisations unika förutsättningar.  

Lös komplexa utmaningar med fart och innovationskraft

Har ni det som krävs för att hantera omställningar med kraft och beslutsamhet, även när alla förutsättningar inte finns på plats? Hur agerar ni på kortsiktiga möjligheter och hinder, som nya tekniker och förändrade lagkrav?

Utifrån din verksamhets nuvarande situation hjälper vi dig att förstå var ni befinner er och vad ni kan göra för att skapa kraft och handling för att lösa era utmaningar. Tillsammans utformar vi utvecklingsarbetet med en övergripande styrning och riktning, samt formulerar principer för vägval och beslutsfattande.

Rådgivning och coachning i agil transformation

Vi hjälper företag och organisationer att åstadkomma agil transformation för att ställa om till en snabbrörlig, digital och förändringssmart verksamhet. Detta gör vi utifrån de agila principerna, men alltid utifrån era specifika förutsättningar och ambitionsnivå.

Vi coachar agila förändringsledare inom din organisation som kan driva arbetet framåt. Vi hjälper också till att bygga upp agila team och att komma igång med de agila arbetssätten. För att accelerera förändringen behöver det finnas en balans mellan kultur och struktur. Det är något vi är bra på och kan stötta dig med.

Vår ambition är att vara ett stöd på resan och att hitta nya sätt att arbeta som passar din organisation bäst och gör skillnad för din verksamhet. Därför förespråkar vi inte någon särskild metodik eller skola. Vi är insatta i och har kunskap om olika standardmetodiker så som Scrum, Kanban och SAFe och kan hjälper till att introducera dessa arbetssätt. Tillsammans med dig kan vi också ta fram unika arbetsformer som passar din verksamhets specifika förutsättningar och behov.

Aktiv portföljstyrning som gör organisationen snabbare

Behöver du hjälp med att strukturera, prioritera eller hantera din samling av projekt, interna lösningar eller externa erbjudanden? Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta aktivt och agilt med portföljstyrning i såväl den offentliga som den privata sektorn. Vi har strukturerat både interna som externa portföljer och därmed bidragit till att förbättra flödet och öka värdeskapandet och hos våra kunder. Portföljstyrning en viktig pusselbit till att bygga den snabbare organisationen. Vi kan både förklara och visa rent praktiskt hur du kan optimera din portfölj för att nå önskat resultat i en snabb organisation.

Bygg och utveckla din portfölj

Vi visar hur du bygger upp, underhåller och utvecklar din portfölj samt arbetar aktivt med att driva arbetet framåt. Och inte minst hur du får dina medarbetare med dig och arbetar fokuserat mot ett gemensamt mål. Portföljen innehåller det samlade erbjudandet och det aktiva arbetet med att se över, uppdatera och hålla portföljen aktuell är vad som säkerställer värdeskapandet.

Få överblick över dina program, projekt eller lösningar

Vi hjälper dig med allt från att sammanställa din organisations portfölj till att strukturera, visualisera och skapa tydlighet och förståelse kring vad som är prioriterat. Genom att samla och synliggöra erbjudanden, lösningar och aktiviteter kan du skapa en gemensam bild av vad som är i fokus, vad din verksamhet önskar åstadkomma och vilket värde som ska levereras.

Länka portfölj och strategiarbete

Vi kan också visa hur du länkar portfölj och strategiarbetet för att skapa en tydlig väg framåt där det framgår på vilket sätt alla pågående aktiviteter bidrar till att uppnå den gemensamma planen. Aktivt arbete med värdering och prioritering bidrar till att effektivisera leveranser och skapa ett värdeflöde. När målsättningen och vägen dit tydliggjorts och värdeströmmarna etablerats blir det enklare att se hur man bäst organiserar för snabbhet. 

Gå vår utbildning i aktiv portföljstyrning

Behöver du komma igång med aktiv portföljstyrning eller ta din portföljstyrning till nästa nivå? Boka en kundanpassad utbildning tillsammans med våra portföljexperter. Kurserna kan hållas digitalt eller på ditt kontor.

Stärk HR:s bidrag i agila transformationer

Upplever du att er förändringsresa går trögt? Har HR en tendens att jobba i transformationens ytterkant snarare än i dess kärna? Arbetar förändringsledning, agila coacher och HR i parallella spår med förändringen? Med oss som partner ser vi till att du och din organisation hittar gemensamma sätt att jobba tvärfunktionellt och tar tillvara på medarbetares kompetenser under en agil transformation eller andra förändringar.

Utgångspunkten blir att lyfta medarbetarperspektivet och värdet som HR-avdelningen skapar under en pågående förändring. Det gör vi genom att förstå er förändringsresa, era styrkor och utvecklingsområden. Vi belyser ett antal områden med hög påverkansgrad på förändringsarbetet, beteendemässiga såväl som strukturella. Tillsammans identifierar och riktar vi förändringsarbetet där ert behov är som störst just nu.

Vi förstärker potentialen i organisationens egen kompetens och medarbetare, oavsett organisationstillhörighet. Genom att underlätta dialog och samverkan i organisationens olika delar kan vi tydliggöra förändringens kärna. Vi förespråkar ett agilt förhållningssätt, med korta steg mellan analys och handling där fokus alltid är på värdeskapande och bidrag snarare än titlar och roller.

Utveckla tryggt och anpassningsbart ledarskap

Vad händer om ett hierarkiskt ledarbeteende med fokus på beslutsmandat och kontroll möter den snabba organisationens strävan mot självstyrande team och tvärfunktionella samarbeten? Oavsett hur långt ni väljer att gå avseende delegering av mandat, behöver ledarens roll ändras i den snabba organisationen. Där varje individ och inte minst teamet får en större plats.

Vi hjälper dig och din organisation att utveckla ert ledarskap för att bättre kunna möta kraven på snabbhet och anpassningsbarhet. Genom att hjälpa er definiera vilka önskvärda beteenden som organisationen gemensamt strävar efter, kan vi förkorta beslutsvägarna, höja kvaliteten och den kollektiva nöjdheten. Vi utgår ifrån där ni befinner er just nu för att skapa en organisationskultur präglat av samarbete, livslångt lärande och kontinuerlig förbättring.

Vill du veta mer? Kontakta oss
Signe Mörner
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen