Licensvillkor

Licensvillkor för Knowits moduler som tillhandahålls via Sitevision Marketplace.

Definitioner

Leverantören: Knowit Experience Norrland AB, org.nr. 559128–6934
Beställaren: Organisation som beställt/installerat Modulen
Användaren: En behörig användare av Modulen
Licensvillkor: Detta avtalsdokument
Modulen: Modul som Beställaren beställt/installerat
Tredjepartsleverantör: Leverantör av Tredjepartstjänster som ingår i Modulen men som inte är framtagna av Leverantören
Tredjepartstjänst: Tjänst som ingår i Modulen som är framtagen av Tredjepartsleverantör.
Systemleverantören: Sitevision AB, org.nr. 556624–7747
Systemet: Sitevision

Bakgrund

Leverantören önskar licensiera Modulen till Beställaren enligt dessa Licensvillkor.

Dessa Licensvillkor kompletterar Beställarens huvudavtal med Systemleverantören. I händelse av konflikt mellan dessa Licensvillkor och Beställarens huvudavtal ska dessa Licensvillkor äga företräde avseende Modulen, om inte annat uppenbarligen föranleds av omständigheterna i det enskilda fallet.

I de fall då Modulen är beroende av Tredjepartstjänster så gäller de villkor som Tredjepartsleverantören tillhandahåller.

Leverantören tar inget ansvar för eventuella personuppgifter som sparas i Modulen av Beställare eller Användare.

Betalning

Beställaren förbinder sig att löpande betala licensavgifter för Modulen så länge som Beställaren önskar nyttja Modulen. Licensavgiften motsvarar en användningsrätt av Modulen under en tidsperiod på sex (6) månader.

När testperiod tillämpas, har Beställaren rätt att testa Modulen under en begränsad tid utan kostnad.

Användning av Modulen

Dessa Licensvillkor ger till Beställaren en icke-exklusiv rätt att använda Modulen inom sin organisation, och Beställaren har inte rätt att använda hela eller delar av Modulen på annat sätt än tillsammans med Systemet och i enlighet med dessa Licensvillkor.

Beställaren har ingen rätt till Modulen utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Licensvillkor.

Beställaren får inte någon äganderätt till Modulen och dess källkod utan samtliga rättigheter till Modulen stannar hos Leverantören.

Leverantörens skyldighet

Leverantören strävar efter att tillhandahålla och förvalta Modulen kontinuerligt och med stabilitet.

I de fall hjälpsidorna för Modulen inte är tillräckliga har Beställaren rätt till begränsad support. Support sker via e-post på Leverantörens webbplats.

Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra på funktionalitet i Modulen om grundläggande ändringar i Systemet kräver det.

Leverantören åtgärdar fel i Modulen genom uppdaterade versioner av Modulen som tillhandahålls Beställaren automatiskt genom Systemet och Systemleverantörens tjänst, Marketplace, förutsatt att Systemet är inställt enligt Systemleverantörens rekommendationer. Leverantören tillhandahåller inte uppdateringar av Modulen på andra sätt.

Ansvarsbegränsningar

Modulen tillhandahålls i befintligt skick och utan några utfästelser eller garantier. Leverantören ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att Beställaren inte kan använda Modulen. Leverantören förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Modulen. Leverantören ansvarar inte för innehållet på webbplatser som länkats till eller från Modulen.

Leverantören ansvarar inte för fel som uppstår på grund av fel eller ändringar i Systemet som är bortom Leverantörens kontroll, eller för fel som uppstår om Beställaren använder Modulen på ett sätt som är oförenligt med det som beskrivs i dessa Licensvillkor.

Leverantören tar inget ansvar för drift eller säkerhet avseende några Tredjepartstjänster. Leverantören tar heller inget ansvar för den del av Modulen som är beroende av Tredjepartstjänsten. Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra på funktionalitet i Modulen om grundläggande ändringar i Tredjepartstjänsten kräver det.

Leverantören tar inget ansvar för att Modulen fungerar i andra webbläsare än vid var tid gällande senaste versioner av standardwebbläsare. Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra på funktionalitet i Modulen ifall grundläggande ändringar i nya versioner av dessa standardwebbläsare kräver det.

Uppsägning

Dessa Licensvillkor gäller tills de sägs upp av Beställaren eller Leverantören med tre (3) månaders uppsägningstid.

Leverantören har rätt att säga upp dess Licensvillkor med omedelbar verkan om Beställaren väsentligen bryter mot dess bestämmelser och inte åtgärdar överträdelsen inom fjorton (14) dagar efter skriftligt meddelande om detta, förklaras konkurs, inleder sammansättningsförfaranden eller omorganisation av företag eller på annat sätt kan antas att motparten är insolvent. Leverantören har, utan att det påverkar andra rättigheter eller rättsmedel, rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Beställaren bryter mot lag, förordningar eller domstolsbeslut eller dom, i dess användning av Modulen. Leverantören har också rätten att säga upp Beställarens nyttjanderätt till Modulen om betalning inte erläggs.

När dessa Licensvillkor upphör, oavsett anledning, upphör Beställarens rätt att använda Modulen automatiskt. Beställaren ska omedelbart upphöra med all användning av Modulen samt radera alla eventuella kopior av Modulen. Samtliga villkor som uppenbarligen är avsedda att överleva Licensvillkoren ska äga tillämplighet även efter Licensvillkorens upphörande.

Till toppen