Strategi har alltid handlat om att förstå komplexa marknader, inspirera ledningsgrupper att utmana inre motstånd och bedöma risker när man gör djärva val. Informationsutbudet är enormt, men med hjälp av bra analytiker får man säkerhet för att kunna anpassa kursen utan att avvika från sina strategiska mål.

 

Striderna som måste vinnas

De allra flesta ledningsgrupper har pratat vitt och brett om hur digitaliseringen kan hjälpa dem att hävda sig i konkurrensen och skapa god avkastning. De frågar sig om de förstår de förändringar som sker, vem som kan utgöra ett hot mot dem och hur de faktiskt kan utmana andra aktörer i sin eller andras värdekedja. För de allra flesta innebär det att spela på bortaplan, men utmaningarna på hemmaplan är också stora, och det är där McKinsey pekar på fyra strider som måste vinnas.

  1. Kampen mot okunnighet
  2. Kampen mot rädsla
  3. Kampen mot gissningar
  4. Kampen mot bristande fokus


Hur kan man bekämpa okunnighet?

För att kunna uppfatta verkliga hotbilder har vi goda erfarenheter av att så kallade ”krigsspel”, eller rollspel, i ledningsgruppen är effektiva. Här iscensätter vi hur potentiella angripare som Amazon och Google, eller exempelvis små startupföretag utan bagage, kommer att uppträda i det nya landskapet. Resultatet är att man utmanar de gamla tankesätten och inser att särskilt hastigheten är viktig.

Poängen är att ta reda på hur man med den nuvarande verksamhetsmodellen snabbare och effektivare kan investera i nya digitala erbjudanden samt hitta nya partners.

 

Hur kan man bekämpa rädsla?

Innovation är svårt eftersom många av era chefer kan uppleva det som ett hot mot det nuvarande upplägget och sin egen framtid. Om man vill konvertera till en digital affärsmodell måste man bereda vägen för att hela ledningsgruppen ska axla ägarskapet till förändringen. Då kan de också uppleva trygghet för sin egen framtid. Vår erfarenhet är att detta inte sker utan att man förser organisationen med verktyg och en supportenhet som gör den framgångsrik.

Många företag fokuserar ensidigt på den digitala omvandlingen utan att utveckla en resursapparat runt de chefer som ska driva förändringen. En del av detta är den ärliga dialogen, och McKinsey rekommenderar att man får upp sådana farhågor på bordet för att öka medvetenheten om hur detta påverkar beslut och fastställer hur cheferna kan fortsätta att vara relevanta. I ett sådant program debatteras vilka tänkesätt och beteendeförändringar som krävs för att framstå som goda förebilder.

McKinsey uppmuntrar också deltagande i externa nätverk, och på Knowit har vi skapat ett sådant nätverk där resurspersoner i den egna organisationen möter kunder på en arena vi kallar Experience It. Under senare år har detta nätverk besökt de främsta miljöerna i världen när det gäller digital omvandling. Dessa besök i New York och Kalifornien har stimulerat och skapat ökad förståelse hos oss och i många av våra kunders ledningsgrupper.

 

Hur kan man bekämpa gissningar?

Digital omvandling innebär ofta ett språng in i det okända. För företag som vill vara först ute eller snabbt hänga med är belöningen så betydande att man är villig att ändra inriktningen eller affärsmodellen. Och helst snabbare än konkurrenterna. Behovet av snabba förändringar kräver ofta både gissningar och beslut som inte är tillräckligt väl utredda. Detta skapar oro hos många företagsledare.

Ett sätt att bekämpa gissningar är att förankra strategiska beslut i en hypotes om olika affärsmässiga resultat av digitala investeringar. Det handlar inte så mycket om traditionell affärsmodellering, utan mer om att dra en del grundläggande slutsatser från stora mängder data för att avgöra om affärslogiken är korrekt. Ta reda på om detta är tillräckligt för att kunna investera ytterligare i processen. Enligt McKinsey ökar detta oddsen för ett framgångsrikt genomförande finansiellt och organisatoriskt.

Slutsatserna måste sedan förankras i en digital verklighet. Hur kan sensorer, robotar och maskininlärning förbättra produktiviteten och säkerheten? Vilka kompetensklyftor mellan ledning och frontlinje måste överbryggas? Hur kan man utnyttja realtidsdata och de möjligheter dessa ger att experimentera? Tekniken ger oss möjlighet att snabbt få datadrivna insikter i vad som händer. Detta möjliggör snabbare kursjusteringar och ökade chanser för en lyckad satsning.

 

Hur kan man bekämpa bristande fokus?

Effektiv strategi kräver fokus, och att lägga digitalt damm på befintliga processer hjälper knappast i längden. De flesta företag kämpar för att göra två saker samtidigt: att konfigurera om den befintliga affärsmodellen genom att digitalisera den – samtidigt som de automatiserar några av de viktigaste delarna i den befintliga modellen. Även om tekniken för självkörande bilar är tillgänglig är det svårt att veta när de flesta människor verkligen börjar använda dem.

Just därför att det är svårt att veta exakt är det lätt att komma med alltför många digitala initiativ, ofta långt ifrån dagens affärsstrategi.

Här har McKinsey två förslag på hur man kan navigera. Det första handlar om att se på verksamheten som en portfölj av olika initiativ i olika stadier. Behöver de utsäde, näring och omsorg, tillväxt eller beskärning? För det andra är det viktigt att förbereda sig på att det förr eller senare blir nödvändigt att omfördela resurser och kapital eller att göra produktivitetsförbättringar och kanske till och med förvärv av andra företag. Framgångsrika strategier vilar nästan alltid på sådana drag och att de förstärker varandra.

  • Portföljmetoden gör också att ni också lättare kan svara på tre huvudfrågor.
  • Vilka nya digitala produkter och tjänster saknas i portföljen?
  • Vilka delar av den befintliga verksamhetsmodellen kan digitaliseras eller justeras för att förbättra kundresorna?
  • Vilka områden bör avvecklas?


Denna systematiska utvärdering av möjligheterna i hela portföljen ger alltid en ärlig diskussion om hur, och i vilken utsträckning, organisationens riskberedskap måste förändras.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen