Traditionella produkter och tjänster utkonkurreras av nya digitala alternativ, nya marknadsmöjligheter skapas och etablerade företag behöver anpassa strategier och verksamhetsmodeller för att bibehålla konkurrenskraften.

– Knowit har, baserat på teknik och innovation, utvecklat lösningar som miljontals människor i de nordiska länderna använder varje dag, säger Christian Hartman, chef för Knowit Insight i Norge. – Även om vi redan har kommit långt så ser vi att de största förändringarna och möjligheterna fortfarande ligger framför oss. Teknik och digitalisering är en av vår tids viktigaste megatrender och en central drivkraft i detta – vi går en spännande tid tillmötes.

 

De åtta teknologierna

 1. DIGITALA MEDARBETARE
 2. SAKERNAS INTERNET
 3. ARTIFICIELL INTELLIGENS
 4. VIRTUAL OCH AUGMENTED REALITY
 5. BLOCKCHAIN
 6. 3D-UTSKRIFTER
 7. DRÖNARE
 8. ROBOTISERING OCH AUTOMATION

 

 1. Digitala assistenter

Digitala assistenter är olika typer av programvara som kan utföra regelbaserade arbetsprocesser och kommunicera med människor i skrift och tal. De digitala assistenterna representeras av teknik som Robotics Process Automation (RPA), chatbotar och röstassistenter (voice). Dessa assistenter är nya digitala kollegor som hjälper framtidens organisationer att uppfylla produktivitets- och tillgänglighetskraven och stödjer övergången från rutinjobb till värdeökande aktiviteter för analoga medarbetare.

 

Digitala assistenter är en bra lösning för företag som vill öka tillgängligheten och kvaliteten, samt förbättra svarstiderna mot sina kunder eller anställda

En digital arbetsstyrka kommer att kunna ta över och automatisera stora delar av dagens manuella affärsprocesser. En stor del av processerna i samband med bland annat finansiell rapportering, kundservice och HR hanteras idag av medarbetare som behöver kompensera för ofullständiga IT-system. Det gör att mycket värdefull tid som kunde ha använts för att lösa mer komplicerade problem ägnas åt att utföra arbetsuppgifter som kan utföras av digitala assistenter. Är du redo att anställa din första digitala assistent?

 

Nära 90 % av all kunddialog kommer att ske via chatt före 2020.

Gartner

 

45 % av alla arbetsuppgifter kan automatiseras.

McKinsey

 

 1. Sakernas internet

Internet of Things (IoT) eller ”sakernas internet” är objekt, ofta elektronik och sensorer, som är identifierbara och kan kommunicera med varandra och utbyta data via internet och molnlösningar. Ibland utgör tredje part en del av nätverket och kan erbjuda insikter och tjänster till användarna. IoT-objekt kan vara allt från en sensor som övervakar en pump vid en tillverkningsanläggning till mobilen du använder för att låsa upp din bil eller ditt hus.

 

IoT öppnar upp för möjligheter som innebär mer än bara förbättring och digitalisering av enskilda processer. För att lyckas måste företag vara villiga att utveckla nya affärs- och verksamhetsmodeller kring nätverk av anslutna enheter

Tillämpningsmöjligheterna för IoT är praktiskt taget oändliga. IoT är kärnteknologin inom koncept som smarta hus och industri 4.0. Dessutom kan IoT-sensorer användas för att utveckla självreglerande processer för övervakning och drift av olika affärs- och tillverkningsprocesser. Vi ser en ökning av olika analysplattformar som använder IoT-data för att ge värdefulla insikter och nya användargränssnitt till utrustning eller produkter, ”wearables” till djur eller människor, samt till de miljöer där vi befinner oss.

 

> 50 % av alla större affärsprocesser och system kommer att införliva IoT före 2020.

Gartner

 

 1. Artificiell intelligens (AI)

AI (artificiell intelligens) är en vitt begrepp som avser ett datorprograms eller en dators förmåga att agera intelligent. En AI har vanligtvis förmåga att inhämta data om sin omgivning och kan lära sig eller anpassa sig för att nå ett givet mål. För att skapa ett värdeökande AI-system används stora datamängder och en algoritm som är anpassad efter det man vill att systemet ska uppnå. Efter att ha inhämtat datauppgifterna kan systemet fatta beslut baserat på den kunskap det har byggt upp.

 

För att kunna utnyttja AI krävs en tydlig strategi och en plan för hur data kan inhämtas och utnyttjas för att fungera som underlag till bättre beslut, ökad insikt och optimering av affärsprocesser.

Data kallas den nya oljan, och precis som olja måste data raffineras för att kunna skapa maximalt värde. Norska företag sitter på enorma mängder information i form av finansiella data, kunddata, försäljningsdata, produkt- och service data, sensordata osv. I dessa data finns det mycket latent värde som AI-metoder kan använda för att skapa insikt och automatiseringsmöjligheter.

 

Värdet av AI mellan branscher uppskattas till mellan 9 och 15 biljoner USD.

McKinsey

 

47 % av de digitalt mogna företagen har en tydlig AI-strategi.

 Adobe

 

 1. Virtual och augmented reality

Virtual reality (VR) är en teknik som gör det möjligt för användaren att interagera i en datasimulerad återskapning av en verklig miljö. Augmented reality (AR) är en fusion av VR där verkligheten och en datorsimulerad miljö smälter samman, vilket vi till exempel har sett med Pokemon Go eller med linser i Snapchat. I industriella miljöer används AR på liknande sätt för att visa ritningar eller statusinformation på utrustning du filmar eller tittar på via glasögon eller surfplatta/iPad.

 

Att använda VR- och AR-teknik möjliggör bättre kundresor och bidrar till ökad kvalitet och högre tempo i manuella arbetsprocesser

Tekniken påverkar redan ett antal branscher. Till exempel kan presumtiva kunder redan ”testa” produkter som bilar, möbler och bostäder innan de produceras. Dessutom lanserar datorspelstillverkarna nya spelplattformar, läroanstalter förändrar sin hållning till traditionell undervisning och tillverkningsföretag utför numera underhåll av komplex produktionsutrustning med hjälp av VR- och AR-teknik.

 

Vi uppnådde 46 % ökning i plockeffektivitet med hjälp av AR-baserade plockverktyg.

GE Healthcare

AR-spelet Pokemon Go har laddats ner av över 800 miljoner användare.

 

 1. Blockchain

En blockchain är en distribuerad transaktionsdatabas där alla parter alltid sitter på samma information om transaktionerna. Det går inte att ändra informationen i databasen utan att majoriteten av deltagarna är överens om att ändringen följer de regler som fastställts för att en transaktion ska godkännas. Blockchain gör det därför möjligt att tryggt genomföra transaktioner mellan flera parter utan att transaktionen måste verifieras av en tredje part (t.ex. en bank). Blockchain skapar förtroende mellan aktörer i ett nätverk som ska samverka.

 

Det är osäkert när blockchain på allvar kommer att påverka affärsvärlden, men det råder föga tvivel om att tekniken har potential att spela en central roll för värdeskapande och innovation

I dag förknippas blockchain främst med kryptovaluta som gör det möjligt att överföra monetära värden mellan parter, men användningsområdena och möjligheterna anses vara enorma i branscher som konsumentprodukter, fastigheter, logistik, hälsa, energi och försäkring. Trots de enorma möjligheterna har tekniken än så länge relativt få väldokumenterade användarexempel.

 

84 % av CXO:erna anser att blockchain ger ökad säkerhet jämfört med konventionell informationsteknik.

Deloitte

 

Investerare investerade över 800 MUSD i blockchain-startups under 2014 och 2015.

McKinsey

 

 1. 3D-utskrifter

3D-utskrifter är en digital tillverkningsteknik där fysiska objekt skrivs ut av en 3D-skrivare baserat på specifikationen i en digital 3D-modell. Tillverkningsprocessen är additiv, vilket betyder att ett objekt produceras lager för lager i stället för att man skär ner eller svarvar ett större objekt till önskad form. Produktion med en 3D-skrivare sker genom att objektet skrivs ut i successiva horisontella skikt av material som plast eller metall tills objektet är helt klart. Vart och ett av dessa skikt kan ses som en tunn horisontell rand på objektet som produceras.

 

3D-skrivare är snabba och precisa maskiner som skriver ut komplexa tredimensionella objekt med hög kvalitet

3D-utskrifter har stor potential för alla produktionsbaserade industrier. Där kan tekniken bidra till betydande kostnadsminskningar i samband med både prototypframställning och tillverkning. Dessutom kan 3D-utskrifter minska behovet av reservdelslager och avsevärt minska ledtiderna eftersom det blir möjligt att tillverka det man behöver, när man behöver det, där man behöver det. Sjukvårdssektorn använder också 3D-utskrifter för att tillverka konstgjorda organ som hjärtan, tänder, hud och öron.

 

75 % av nya kommersiella och militära flygplan kommer att innehålla 3D-utskrivna motorer och delar.

Gartner

 

Ett av fyra globala företag utforskar potentialen i 3D-utskrifter.

EY

 

 

 1. Drönare

En drönare är ett obemannat flygfartyg som kan flyga (eller dyka) autonomt med hjälp av programvara eller fjärrstyras av människor. Drönare kan bland annat användas för sökning, övervakning och transport. Flera norska företag ligger i framkant av utvecklingen och kommersialiseringen av drönarteknologi, och den norska regeringen har lagt fram en separat drönarstrategi för att underlätta bra ramverk för användning av drönare och tillväxt i drönarbranschen.

 

Företag investerar i drönarteknik för att utforska hur tekniken kan bidra till ökad effektivitet i driftsprocesser och ge tillgång till nya och bättre data

Flera norska och internationella detaljhandels- och logistikföretag undersöker redan hur drönare kan bidra till en snabbare och mer kostnadseffektiv distribution. Dessutom använder ett antal företag inom olja och gas, energi- och industriproduktion drönare för att övervaka och effektivt samla in kritiska data från infrastrukturer som raffinaderier och kraftledningar.

 

Vi kan spara 50 MUSD genom att använda drönare istället för bilar för att utföra de sista kilometerna av leveranserna.

UPS

 

Det finns i dag cirka 4 000 registrerade operatörer av flygande drönare i Norge

 

  

 1. Robotisering och automation

Automatisering av fysiska arbetsuppgifter är en växande trend inom flera branscher. Detta innebär att fysiska robotar och maskiner i allt högre grad tar över arbetsuppgifter som tidigare utförts av människor. Utvecklingen har kommit längst för processer som rör lagerhållning, logistik och övervakning, men tekniken är också på väg in i en rad andra branscher.

 

Fysisk automatisering av arbetsprocesser ökar kvaliteten och drifttiden i processerna, samtidigt som mänskliga resurser frigörs för att arbeta med andra värdeskapande uppgifter

Arbetsuppgifter som för närvarande hanteras av anställda utförs endast vid överenskomna arbetstider och ofta med hög kvalitetsvariation. Fysiska robotar kan jobba dygnet runt utan att ta semester, och de levererar på en jämn hög nivå. Därför undersöker företag inom flera branscher hur användningen av robotar kan bidra till ökad kvalitet och leveranskapacitet till en lägre kostnad.

 

 1,7 miljoner industrirobotar kommer att vara i drift före 2020.

International Federation of Robotics

 

– Vi har här pekat ut åtta teknologier som vi tycker är spännande och som vi tror har potential att förändra vårt samhälle, vårt näringsliv och vår vardag. Om just dessa är de rätta att utforska för ditt företag kräver en närmare utvärdering. Men vi vill förmedla att nyfikenhet är bra, så vi hoppas att vi med detta har gett dig några tankar och idéer som du kan arbeta vidare med. För vi vet att ny teknik påverkar oss i allt större omfattning och i allt högre takt. Det går inte att köpa en licens för digital omvandling, så det handlar om hur snabbt företagen och var och en av oss kan ställa om, och om vi kan ta vara på möjligheterna som uppstår i en digital värld, avslutar Christian Hartman.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen