Verkställande av årsstämmans beslut om kvittningsemission i Knowit AB

Publicerad 15 maj 2017

Knowit emitterar enligt årsstämmans beslut om kvittningsemission 164 879 aktier med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Aktiekapitalet har därmed ökat till 19 079 003 kronor.

Beslutet om emissionen fattades vid årsstämman den 25 april 2017.

Den genomförda emissionen är riktad till säljarna av aktierna i Dataess AS, Norge, såsom betalning för del av förvärv av bolaget samt förvärv av minoritetsandelar i Knowit Quality Management Oslo AS och Knowit cCommerce AB. 

Emissionskursen fastställdes till 127,92 kronor per aktie. Det egna kapitalet ökar med cirka 21 MSEK. Utestående aktier i Knowit AB är före nyemissionen totalt 18 914 124. Efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 19 079 003, vilket innebär en utspädning om 0,9 procent. Teckning av aktier skedde 10 maj och handel med de nyemitterade aktierna sker efter registrering hos Euroclear Sweden AB.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 12.30 den 15 maj 2017.

Till toppen