Verkställande av årsstämmans beslut om kvittningsemission i Knowit AB

Publicerad 23 maj 2014

Knowit emitterar enligt årsstämmans beslut om kvittningsemission 745 044 aktier med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Samtidigt verkställs årsstämmans beslut om minskning av Knowits aktiekapital med 48 734 kronor genom indragning av de 48 734 aktier som tidigare återköpts. Aktiekapitalminskningen används för avsättning till fri fond. Totalt har därmed aktiekapitalet ökats till 18 389 032 kronor.

Beslutet om emissionen fattades vid årsstämman den 29 april 2014.

Den genomförda emissionen är riktad till säljarna av aktierna i Reaktor AS, Norge, och aktier i dotterbolag inom Reaktor AS-koncern, samt säljarna av aktierna i Amende AS, Norge, såsom betalning för del av förvärven av bolagen.

Emissionskursen fastställdes till 66,94 kronor per aktie. Det egna kapitalet ökar med cirka 50 MSEK. Utestående aktier i Knowit AB är före nyemissionen totalt 17 692 722. Efter emission och indragning uppgår totala antalet aktier till 18 389 032, vilket innebär en utspädning om 3,9 procent. Teckning av aktier skedde 20 maj och handel med de nyemitterade aktierna sker efter registrering hos Euroclear Sweden AB, tidigast 23 maj.

Till toppen