Verkställande av årsstämmans beslut om kvittningsemission i Knowit AB

Publicerad 19 maj 2016

Knowit emitterar enligt årsstämmans beslut om kvittningsemission 525 092 aktier med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Aktiekapitalet har därmed ökat till 18 914 124 kronor.

Beslutet om emissionen fattades vid årsstämman den 27 april 2016.

Den genomförda emissionen är riktad till säljarna av aktierna i Amende AS, Norge, såsom betalning för del av förvärv av bolaget, förvärv av minoritetsandelar i Knowit Experience Holding AS, Knowit Stavanger AS, Knowit Infra Syd AB och Knowit Infrastructure Göteborg AB, samt lösen av syntetiska optioner utställda i Knowit Skåne AB.

Emissionskursen fastställdes till 56,75 kronor per aktie. Det egna kapitalet ökar med cirka 30 MSEK. Utestående aktier i Knowit AB är före nyemissionen totalt 18 389 032. Efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 18 914 124, vilket innebär en utspädning om 2,9 procent. Teckning av aktier skedde 11 maj och handel med de nyemitterade aktierna sker efter registrering hos Euroclear Sweden AB, tidigast 19 maj.

Till toppen