Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

Publicerad 25 apr 2017

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse
Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof By, Eva Elmstedt, Liselotte Hägertz Engstam, Camilla Monefeldt Kirstein och Jon Risfelt.

Revisor
Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018 med Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2016 dela ut 3,75 kronor per aktie, med avstämningsdag den 27 april 2017. Utbetalning beräknas ske den 3 maj 2017.

Valberedning inför årsstämman 2018
Inför årsstämman 2018 ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna sista bankdagen i september 2017, samt styrelsens ordförande som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Knowit AB:s tredje kvartalsrapport 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande befattningshavare som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Knowit inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.

Beslut om kvittningsemission
Årsstämman beslutade om riktade emissioner om totalt högst 220 000 aktier, därvid aktiekapitalet i  Knowit AB kan komma att ökas med totalt högst 220 000 kronor, och att emissionerna riktas till säljarna av minoritetsandelar av aktier i dotterbolagen Knowit Experience eCommerce AB, Knowit Dataess AS och i Knowit Quality Management Oslo AS.

Det slutliga antalet nyemitterade aktier kan bli lägre – men ej högre – än de maximalt 220 000 aktier som anges ovan.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna ska vara den genomsnittliga köpkursen för Knowit AB:s aktier under perioden  fr.o.m. den 28 april t.o.m. den 5 maj 2017. Teckning ska ske tidigast den 8 maj 2017 och senast den 11 maj 2017. Respektive säljares  betalning för tecknade aktier ska ske vid teckning genom kvittning av säljares fordran på köpeskilling. Överteckning ska ej kunna ske.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 500 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 500 000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva företag eller verksamhet.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 17.30 den 25 april 2017.

Till toppen