Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

Publicerad 29 apr 2014

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse
Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof By, Cecilia Lager, Jon Risfelt, Pekka Seitola och Ben Wrede samt valde stämman Camilla Monefeldt Kirstein som ny ledamot.

Revisor
Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2015 med Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2013 dela ut 3,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den 5 maj 2014. Utbetalning beräknas ske den 8 maj 2014.

Valberedning inför årsstämman 2015
Inför årsstämman 2015 ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30 september 2014 samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Knowits tredje kvartalsrapport 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande befattningshavare som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner.

Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Knowit inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 500 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 500 000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag.

Beslut om riktade emissioner
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en nyemission av högst 750 000 aktier, som med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska få tecknas av säljarna av aktierna i Reaktor AS, Norge, och aktier i dotterbolag inom Reaktor AS-koncern, samt säljarna av aktierna i Amende AS, Norge, såsom betalning för del av förvärvet av nämnda bolag. Respektive säljares betalning för tecknade aktier skall ske vid teckning genom kvittning av respektive säljares hela eller del av fordran på köpeskilling. Överteckning skall ej kunna ske.

Teckning av aktier ska ske senast den 23 maj 2014. Styrelsen skall dock alltid äga rätt att besluta att tilldelning av nyemitterade aktier inte skall ske, om styrelsen bedömer att den fastställda teckningskursen är ofördelaktig för Bolaget.

Minskning av Bolagets aktiekapital
Beslutades om att minska Bolagets aktiekapital med 48 734 kronor genom indragning av de 48 734 aktier som Bolaget återköpt och att aktiekapitalminskningen ska användas för avsättning till fri fond.

Till toppen