Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

Publicerad 27 apr 2016

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse
Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof By, Liselotte Hägertz Engstam, Camilla Monefeldt Kirstein, Jon Risfelt, Pekka Seitola och samt valde stämman Eva Elmstedt som ny ledamot.

Revisor
Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2017 med Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2015 dela ut 3,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den 29 april 2016. Utbetalning beräknas ske den 4 maj 2016.

Valberedning inför årsstämman 2017
Inför årsstämman 2017 ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30 september 2016 samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Knowits tredje kvartalsrapport 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande befattningshavare som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Knowit inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om kvittningsemission
Årsstämman beslutade om riktade emissioner om totalt högst 550 000 aktier, därvid aktiekapitalet i Bolaget kan komma att ökas med totalt högst 550 000 kronor, och att emissionerna riktas till säljarna av aktier i Amende AS, Norge, samt för lösen av minoritetsandelar av aktier i dotterbolagen Knowit Experience Holding AS, Knowit Stavanger AS, Knowit Infra Syd AB och i Knowit Infrastructure Göteborg AB samt att svara för lösen av syntetiska optioner utställda i Knowit Skåne AB.

Det slutliga antalet nyemitterade aktier kan bli lägre – men ej högre – än de maximalt 550 000 aktier som anges ovan.

Mätperioden ska vara fr.o.m. den 2 maj t.o.m. den 9 maj 2016. Teckning ska ske tidigast den 11 maj 2016 och senast den 13 maj 2016. Respektive säljares och optionsinnehavares betalning för tecknade aktier ska ske vid teckning genom kvittning av säljares fordran på köpeskilling respektive optionsinnehavares fordran på lösenbelopp. Överteckning ska ej kunna ske.

Till toppen