Knowit slutför förvärvet av Creuna

Publicerad 02 dec 2020

Knowit har slutfört det tidigare aviserade förvärvet av den nordiska digitalbyrån Creuna.

Köpeskillingen består intialt av en kontant del om 50 MSEK som erlades på tillträdesdagen, 30 november 2020, samt en aktiedel om sammanlagt 398 419 aktier i Knowit (vilket motsvarar en utspädning om cirka 2 procent av det totala antalet aktier i Knowit efter emissionen) till ett värde av cirka 108 MSEK. Aktiedelen inkluderar en justering för uppskattad nettokassa och normaliserat rörelsekapital om cirka 11 MSEK.

Utöver detta ska 43 MSEK erläggas senast den 17 december 2021, antingen kontant eller med nyemitterade aktier. Vidare är säljaren berättigad till årliga tilläggsköpeskillingar i enlighet med det avtal om förvärv som ingicks och kommunicerades den 22 oktober 2020.  

Creuna kommer att konsolideras i Knowits finansiella rapportering från december 2020.

Sammanslagningen och integrationen av Creunas operativa verksamhet med Knowit Experience kommer innebära betydande kostnadssynergier i kombination med nya affärsmöjligheter och förväntas sammantaget skapa förutsättningar för en god lönsamhetsutveckling. Knowit uppskattar att förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie redan under 2021.

De båda organisationerna kommer att samlas under varumärket Knowit Experience och stärker sin position inom digitala kundupplevelser i samtliga nordiska länder.

 

 

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen