Knowit levererar exempelavrop till Kammarkollegiet

Publicerad 23 sep 2014

Knowit har tilldelats Kammarkollegiets upphandling rörande ett projekt för att skapa exempelavrop. Projektstarten är planerad till 1 oktober 2014 och avslutas under hösten 2015, med option på ytterligare avrop fram till sista augusti 2016.

Tjänsterna kommer i första hand levereras från Knowit Norrland AB av experter från Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå och Luleå. Beroende på omfattningen i projektet kan även stöd att hämtas från andra delar av Knowit.

Målet med uppdraget är att ge stöd och guidning åt avropsberättigade vid avrop från Kammarkollegiets ramavtal. Exempelavropen handlar om allt ifrån när en myndighet ska avropa utveckling av en specifik App, avropa ett projektverktyg för att hantera tidplaner, dela dokument inklusive dokumenthantering eller avrop gällande en unik logglösning.

– Ett flertal olika experter kommer att bli involverade i uppdraget för att säkerhetsställa hög teknisk nivå. Ett riktigt prestigeuppdrag som tilldelats oss och visar att våra verksamhetskonsulter håller mycket hög klass, säger Håkan Häggblad, ansvarig för projektet på Knowit.

Kammarkollegiet är en statlig förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen och sorterar under finansdepartementet. Myndigheten har närmare 250 anställda. Kammarkollegiet har över trettio olika arbetsuppgifter, till exempel upphandlar Kammarkollegiet ramavtal inom IT och telekommunikation för statliga myndigheter, kommuner och landsting i syfte att skapa bästa möjliga villkor för anskaffning och användning av IT. Kammarkollegiet har också uppdraget att utveckla och förvalta ett upphandlingsstöd samt driva utvecklingen av en elektronisk upphandlingsplattform och delta i standardiseringsarbetet på området.

Till toppen