Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Publicerad 21 mar 2017

Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017,

dels senast onsdagen den 19 april 2017 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken ”Årsstämma” på adress Box 3383, 103 68 Stockholm, eller per fax 08-700 66 10, eller per e-post info@knowit.se, eller per telefon 08-700 66 00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast onsdagen den 19 april 2017, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.knowit.se, per fax 08-700 66 10, per e-post info@knowit.se eller per telefon 08-700 66 00. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1.  Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2.  Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.  Godkännande av dagordning.

4.  Val av en eller två justeringsmän.

5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Beslut om:

a)  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)  dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9.  Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10.  Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11.  Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor.

12.  Beslut om valberedning inför årsstämma 2018.

13.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14.  Beslut om kvittningsemission.

15.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

16.  Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Olsson utses att som ordförande leda stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 3,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara den 27 april 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 3 maj 2017.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-12

I valberedningen ingår Mats Olsson, styrelsens ordförande och sammankallande, valberedningens ordförande Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, Lennart Francke, Swedbank Roburfonder och Jan Särlvik, Nordea Funds.

Valberedningen föreslår

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och ingen suppleant;

att styrelsearvode ska utgå med 475 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter samt att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till i ledamot i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och med 35 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet:

att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning;

att omval sker av styrelseledamöterna Carl-Olof By, Liselotte Hägertz Engstam, Camilla Monefeldt Kirstein, Eva Elmstedt, Mats Olsson och Jon Risfelt. Pekka Seitola har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Mats Olsson.

att omval sker av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av årsstämman 2018. PricewaterhouseCoopers AB har föreslagit Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor för det fall PricewaterhouseCoopers AB blir valt;

att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2018 ska bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den sista bankdagen i september 2017 samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen eljest utser inom sig.

I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Bolagets tredje kvartalsrapport 2017 eller, om en ändring sker senare, så snart den skett.

Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2018 lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor och styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande. Valberedningen utses för perioden fram tills nästa utses. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Skäliga omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska ersättas av Bolaget.

Förslag till beslut avseende punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga ersättningen ska villkorad av att Bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionsförmånerna bör i normalfallet bestå av avgiftsbestämda pensionslösningar relaterade till den fasta lönen. För andra förmåner, t ex förmånsbil och läkarvårdsplaner, gäller att de ska vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra aktörer.  Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller att uppsägningstiden inte får överstiga ett år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl därför.

Förslag till beslut avseende punkt 14

Bolaget har åtagit sig lösen av minoretsandelar av aktier i dotterbolagen Knowit Experience eCommerce AB, Knowit Dataess AS och Knowit Quality Management Oslo AS.

För att möjliggöra betalning av nu aktuella köpeskillingar med utgivande av nya aktier i Bolaget föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om riktade emissioner om totalt högst 220 000 aktier, därvid aktiekapitalet i Bolaget kan komma att ökas med totalt högst 220 000 kronor, och att emissionerna riktas till säljarna av aktier i nämnda bolag på i huvudsak följande villkor. Det antal aktier som säljare av minoritetsandelar av aktier högst ska äga rätt att teckna utgör dennes rätt till köpeskilling delat med teckningskursen, beräknad som den volymviktade genomsnittliga köpkursen för Bolagets aktier under en mätperiod bestående av fem handelsdagar före teckningstiden. Köpeskilling avseende aktier i Knowit Dataess AS och Knowit Quality Management Oslo AS ska omräknas från norska kronor till den genomsnittliga köpkursen i svenska kronor under samma mätperiod. Det slutliga antalet nyemitterade aktier kan bli lägre – men ej högre – än de maximalt 220 000 aktier som anges ovan. Mätperioden ska vara fr.o.m. den 28 april t.o.m. den 5 maj 2017. Teckning ska ske tidigast den 8 maj 2017 och senast den 11 maj 2017. Respektive säljares betalning för tecknade aktier ska ske vid teckning genom kvittning av säljares fordran på köpeskilling. Överteckning ska ej kunna ske. De nytecknade aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med den dag aktierna upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget. Styrelsen ska dock alltid äga rätt att besluta att tilldelning av nyemitterade aktier inte ska ske, om styrelsen bedömer att den fastställda teckningskursen är ofördelaktig för Bolaget.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 500 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 500 000 aktier. Det föreslås att bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna använda nyemitterade aktier vid förvärv av företag eller verksamhet. Vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska emissionskursen fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

-------------

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.knowit.se, senast från och med onsdagen den 4 april 2017. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post¬adress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 18 914 124.

Stockholm i mars 2017

Knowit AB (publ)

Styrelsen 

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 11.00 den 21 mars 2017.

Till toppen