Delårsrapport januari-juni 2014

Publicerad 18 jul 2014

God utveckling i Sverige Fortsatt tillväxt inom offentlig sektor Ökat resultat och marginal på halvåret

Efterfrågan har varit i nivå med tidigare kvartal, och uppvisar skillnader mellan olika geografiska områden och erbjudanden. I Sverige och Norge har efterfrågan varit stabil under 2014. Den finländska marknaden är däremot svag med prispress och hård konkurrens.

Resultat, omsättning och marginal för det första halvåret 2014 ökade något jämfört med samma period föregående år. Utkomsten av det andra kvartalet var något svagare jämfört med 2013 och påverkades av färre tillgängliga arbetstimmar och av en utmanande finländsk marknad.

Effektiv utveckling
De senaste årens åtgärder i Sverige, framför allt i Göteborg och Malmö, har under 2014 gett ett mycket gott resultat.

Vår växande verksamhet inom design, webb och portallösningar tar marknadsandelar. Inom området konkurrerar vi nu med renodlade kommunikationsbyråer. Vi har kompetens inom såväl teknik som design och marknadsföring, vilket gör oss till en attraktiv leverantör till kundens marknads- och informationsavdelning.

Vi har satsat på våra erbjudanden inom managementkonsulting med framgång. Dagens verksamhetsutveckling är nära sammanlänkad med teknikfrågor. Det är vår förmåga att kombinera dessa kompetenser som skiljer oss från andra konsultbolag.

Vårt sätt att satsa på de verksamheter som har en positiv trend, i kombination med att snabbt genomföra åtgärder där efterfrågan är svag, är ett effektivt sätt att stärka Knowit.

Åtgärder i Finland
Utmaningen ligger som tidigare framför allt i Finland, där marknaden är fortsatt svag. Under 2014 belastar verksamheten koncernen med ett negativt resultat på drygt fyra miljoner kronor. De åtgärder vi har vidtagit är bland annat att ersätta delar av ledningen, ta bort övertalighet, vara offensiv i vår försäljning samt utveckla vår kompetens inom vissa områden. Vi arbetar också hårt med att bredda vår kundbas och glädjande är att vi tagit ett par för oss viktiga affärer inom den offentliga sektorn, bland annat för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Starkt arbetsgivarmärke
Universums undersökning bland it-studenter i Finland, Norge och Sverige om Nordens mest populära arbetsplats placerade Knowit bland de mest attraktiva bolagen. Knowit är känt som en bra arbetsplats som ger varje medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en miljö med hög kompetens och stimulerande uppdrag.

Vi har specialister inom it, inom design och digital som erbjuder tjänster inom digital marknadsföring och webblösningar, samt managementkonsulter. Vi har en unik miljö där människor och företag utvecklas och snabbt anpassar sig till förändringar. Det tillsammans med en stark position på våra viktiga marknader, Sverige och Norge, gör att jag är övertygad om en fortsatt framgång för Knowit.

Per Wallentin,
verkställande direktör och koncernchef

Läs delårsrapporten.

Till toppen