Delårsrapport januari-juni 2012

Publicerad 20 jul 2012

• Nettoomsättningen ökade med 7 procent • Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt • Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt • 2 förvärv och 1 avyttring har ökat resultatet

Januari – Juni 2012

• Nettoomsättningen ökade till 1 022,9 (956,4) MSEK
• Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) blev 87,3 (102,3) MSEK
• Resultatet efter skatt blev 49,0 (61,3) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 2,73 (3,55) SEK
• Rörelsemarginalen blev 8,5 (10,7) procent
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -26,8 (17,5) MSEK

April – Juni 2012

• Nettoomsättningen ökade till 489,5 (468,7) MSEK
• Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) blev 26,5 (39,2) MSEK
• Resultatet efter skatt blev 11,4 (21,2) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 0,61 (1,21) SEK
• Rörelsemarginalen blev 5,4 (8,4) procent
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,7 (23,9) MSEK

Koncernchefens kommentar

Under första halvåret har vi haft en god efterfrågan på de marknader där vi är verksamma. Vi ser att nya kompetenser efterfrågas av våra traditionella kundkategorier. Ett sätt att möta förändrad efterfrågan är att anpassa befintlig verksamhet, starta bolag eller förvärva önskvärd kompetens.

De bolag som vi startat eller förvärvat under senaste året bidrar positivt till omsättningen och resultatet. Startups har visat sig vara ett effektivt och säkert sätt att bygga ut vår verksamhet, även om det i många fall tar lite längre tid jämfört med förvärv.

Omsättning och resultat
Trots färre antal arbetsdagar har vi ökat omsättningen med 7 procent första halvåret. Kalendereffekten i kombination med tuffare marknad i framförallt Finland påverkar resultatet negativt. Under året har vi, som vi tidigare nämnt, satsat på organisk tillväxt, ny varumärkesplattform och flytt av våra IT-system till molntjänster vilket också belastar resultatet kortsiktigt.

Lönsamhet i fokus
Även om en del av resultatminskningen kan förklaras av externa faktorer är vi inte nöjda med lönsamheten. Därför har vi ökat fokus på de verksamheter som inte presterar enligt koncernens mål. Vår avyttring av Know IT HT är ett led i detta arbete. Knowit Solutions Syd har fått ny ledning som levererar ett väsentligt bättre resultat än tidigare.

Framtiden
De investeringar vi gör under 2012 är nödvändiga och skapar goda förutsättningar inför fortsättningen. Knowit har vuxit snabbt under en rad år och med investeringarna möjliggör vi en fortsatt positiv utveckling, det vill säga tillväxt under lönsamhet. Vi har redan idag goda förutsättningar genom vår geografiska närvaro på många lokala marknader i kombination med spridningen mellan olika segment och branscher.

Per Wallentin
Koncernchef och verkställande direktör

Läs hela delårsrapporten här.

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen