Bokslutskommuniké 2016

Publicerad 09 feb 2017

I dag presenterar Knowit det ekonomiska utfallet för 2016 och redovisar det högsta resultatet och den högsta omsättningen någonsin. Vi är också fler anställda än någon gång tidigare. Utvecklingen har varit positiv under hela året och i det fjärde kvartalet har vi fortsatt att öka omsättning, resultat och marginal jämfört med tidigare.

Vi är väl positionerade mot företag och myndigheter som har digitaliseringen högt upp på sin agenda. För att lyckas i den snabba omvälvningen krävs öppenhet och mod att utmana invanda mönster, såväl för oss som för våra kunder. Under året har vi skapat en effektivare organisation, ökat resursutnyttjandet och fokuserat ännu mer på attraktiva kunderbjudanden. Samtidigt som efterfrågan varit och är mycket god

Januari-december 2016

  •     Nettoomsättningen ökade med 10,0 procent till 2 426,2 (2 205,5) MSEK
  •     EBITA-resultatet ökade med 29,1 procent till 211,6 (163,9) MSEK
  •     Exklusive avyttring av verksamhet föregående år ökade EBITA med 75,2 MSEK
  •     Resultatet efter skatt ökade till 144,5 (92,0) MSEK
  •     Resultatet per aktie ökade till 7,39 (4,58) SEK
  •     EBITA-marginalen ökade till 8,7 (7,4) procent
  •     Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 193,1 (68,6) MSEK


Hela rapporten finns att läsa här.

Till toppen