Bokslutskommuniké 2014

Publicerad 11 feb 2015

Vi förbättrar resultat och omsättning på helåret jämfört med 2013. I Sverige har förbättringen varit markant såväl i fjärde kvartalet som på helåret. Och detta på en oförändrad marknad. Samtliga verksamheter i Sverige visar en positiv utveckling. Störst förbättring står Managementbolagen, våra regionala bolag i Malmö och Design & Digital i Stockholm för. Den norska verksamheten visar fortsatt stabila och starka resultat. I Bergen har vi under 2014 stärkt vår position med nya erbjudanden och i Oslo är vi fortsatt starka inom offentlig sektor.

Satsningar kombinerat med åtgärder
Den finländska verksamheten påverkas fortsatt av en mycket svag marknad med prispress och hård konkurrens. Vårt fokus under perioden har därför legat på att ytterligare konsolidera verksamheten. Vi har bland annat stängt det ryska kontoret, anpassat organisationen inom webbområdet för att minska de totala kostnaderna. Testverksamheten i Finland visar en
fortsatt positiv utveckling tack vare ökat säljtryck och utvecklade erbjudanden.

Under kvartalet har vi genomfört ett flertal satsningar för att förstärka vår position, framförallt i Norge. Vi har förvärvat ett flertal mindre bolag med spetskompetens och närvaro i kundsegment som kompletterar den befintliga verksamheten. Vi har också startat bolag, i Oslo inom beslutsstöd och i Göteborg inom integration. Som ett led i att renodla verksamheten har vi under kvartalet avyttrat bolag inom drift i Norge och Sverige.

Ökat kundvärde
I allt större utsträckning strävar vi efter samordningsvinster mellan verksamheter med snarlik affärslogik. Vi har ökat samarbetet mellan enheter med verksamhet inom respektive webb och portallösningar, verksamhetsutveckling, beslutsstöd och systemutveckling. Detta nya synsätt kombineras med vår styrning på regionnivå. På så sätt utvecklar vi marknaden och skapar
värde för kunder och ägare.

Nya kundbehov
Inköpen av konsulttjänster kommer allt oftare från kundens linjeverksamhet. Marknadsavdelningen köper tjänster inom digital kommunikation, HR-avdelningar tjänster för stödsystem och ledningsgrupper beställer utbildningar för agilt ledarskap. Knowit skapar unikt
kundvärde genom att kombinera kompetens inom Management, It samt Design & Digitalt.

Tillförsikt
Det är mycket positivt att vi har en fortsatt bra utveckling i Sverige, att vi är starka i Norge och att vi vidtagit åtgärder i Finland. Jag känner stor tillförsikt till vår förmåga att med samverkande specialistenheter såväl driva, som att anpassa oss efter, kundernas behov och marknadens krav.

Knowit är ett bolag som inte bara utvecklar sina kunders affärer på ett nytt sätt, utan också skapar nya affärsmöjligheter i en komplex och snabbrörlig miljö.

Per Wallentin
Verkställande direktör och koncernchef

Läs hela bokslutskommunikén.

Till toppen