Bokslutskommuniké 2013

Publicerad 07 feb 2014

Knowit avslutar året positivt. Såväl rörelseresultat som rörelsemarginal ökade under det fjärde kvartalet, som blev det bästa sedan det första kvartalet 2012. Bakom utvecklingen ligger ett hårt arbete på en fortsatt svår marknad.

2013 var ett år som började svagt, men där Knowit succesivt förbättrat resultat, marginal och kassaflöde. Vi har fokuserat på att ställa om verksamheten genom att dra ned inom områden med svag utveckling och samtidigt utveckla verksamheten där vi har tillväxt och momentum.

MARKNAD
Efterfrågan har fortsatt att vara i nivå med tidigare kvartal, men uppvisar stora skillnader mellan olika geografier och erbjudanden. Vår strategi är att utvecklas och expandera inom områden som visar god efterfrågan och att snabbt ställa om vår verksamhet efter marknadens behov. Knowits struktur med specialiserade erbjudanden på olika lokala marknader gör att vi kan snabbt anpassa oss efter förändringar.

Den norska marknaden är fortsatt stark och vi har ökat både resultat och omsättning. Den finländska marknaden är alltjämt svag. I Sverige är den oförändrad. Vi har succesivt förbättrat resultatet under året. De åtgärder vi vidtagit att anpassa organisationerna i Göteborg och Malmö har gett resultat. På Knowit väntar vi inte på att marknaden ska bli bättre, utan vi jobbar hela tiden på att vara bättre än marknaden.

STARKARE STÄLLNING
Under året har vi ökat med nära 100 nya medarbetare netto, varav hälften från förvärv. Vår expansion är ett resultat av en kombination av rekrytering, som vi kompletterar med strategiska förvärv, på marknader med tillväxt och neddragning där marknaden är svag. I Malmö och Stockholm har vi under det fjärde kvartalet förvärvat systemutvecklingsbolaget Bisnode Applicate. Bolaget förstärker vår befintliga affär både med kompetens och nya kunder.

Vi ser att teknikutvecklingen i kombination med ändrade kundbeteenden skapar nya möjligheter. Under året har vi fortsatt att öka vår affär inom mer kvalificerade tjänsteområden. Det är en del av vår strategi att skapa tillväxt inom mer kvalificerade tjänsteområden. Genom vår förmåga att ständig följa utvecklingen och anpassa verksamheten till efterfrågan har vi fortsatt att ta marknadsandelar.

LÖNSAM TILLVÄXT
Styrelsen har preciserat de finansiella målen för Knowit. Det primära målet är att resultat per aktie ska öka snabbare än den organiska tillväxten. Den ska i sin tur växa snabbare än den marknad där Knowit är verksamt. Marginalmålet kvarstår oförändrat. Vi ska uppnå en EBITA-marginal om tio procent i snitt under en femårsperiod.

Under året har vi ökat omsättningen och fortsatt att ta marknadsandelar. Det är vårt ansvar att se och ta till vara möjligheterna på marknaden. Vår geografiska närvaro på många lokala marknader och inom olika kundbranscher i kombination med vår förändringsförmåga ger oss en stark position. Detta i kombination med de effektiviseringar vi genomfört under 2013 ger goda möjligheter till ett fortsatt lönsam utveckling för Knowit.

Per Wallentin
Verkställande direktör och koncernchef

Läs rapporten

Till toppen