Produktkanvas – ta fram en smart strategi för din digitala produkt!

Publicerad 07 okt 2020 Paint brushes

Få en samlad bild av din digitala produkt med hjälp av en produktkanvas! Vår mall hjälper dig både att utarbeta en strategi och att identifiera vad du behöver för att gå vidare till genomförande.

Vad är en produktkanvas?

Produktkanvasen påminner om den populära Business Model Canvas och innehåller grundläggande element i din affär: bakgrund, målgrupp, affärsmodell, team och så vidare, men har berikats med viktiga delar att tänka på när det kommer till att “produktifiera” din idé.

Kanvasen ger dig en bra grund att bygga upp ett affärscase kring. Den kan också underlätta för dig och ditt team att skapa samsyn kring vart ni är på väg.

Övre delen av kanvasen har fokus på affären och bör vara startpunkten när du tar din digitala produkt till marknaden. Nedre delen blir mer konkret: vilka medlemmar ska ingå i produktteamet, vilka tidsramar och milstolpar behöver du förhålla dig till och vilka utvecklingsmässiga utmaningar finns? Är tidsåtgång och pris viktigt tas även detta med i kanvasen, annars kan det lämnas utanför.

Produktkanvasen består av 13 rubriker med en kort beskrivning av vad som ska stå under dem. De flesta är rätt straight forward, men för att hjälpa dig komma igång med din kanvas följer här lite tips på hur du kan tänka när du fyller i den samt en färdig mall du kan använda dig av.

produktkanvas-mall.png

Så fyller du i din produktkanvas

Del 1: Uppdrag och affärsvärde

Första delen av produktkanvasen ger dig tillfälle att rannsaka din idé. Det lilla utrymmet tvingar dig till att kondensera och spetsa till erbjudandet för att lättare sälja in det till andra aktörer såsom kollegor, teammedlemmar, ledning eller investerare.

Genom att ta dig tid att sitta ner och gå igenom varje punkt för sig så kommer detaljerna kring utförandet snart att utkristallisera sig. När utmaningar och mål blivit klarare kan du känna dig trygg i att idén har en grund att stå på.

Bakgrund

Skriv en kort bakgrund till vad som skapade behovet eller möjligheten. Detta underlättar för externa parter att förstå syftet med produkten, men även för dig att på ett kort och koncist sätt beskriva hur idén uppstod. Kanske grundar den sig i att en gammal lösning inte längre fungerar eller för att ett nytt behov uppstått hos kunderna. Bakgrunden kan i många fall även användas som en del av din storytelling kring produkten.

Idé

Vad är din lösning på fokusfrågan (se längre ned) – det vill säga din produktidé? Är det en app? En tjänst? Vad kännetecknar den? Hur löser den kundens problem? Beskriv detta så kortfattat som möjligt.

Målgrupp

Det här kan vara den mest kritiska punkten av alla! Beskriv vem produkten ska gynna, både användare och andra intressenter. Det kan vara konkret, om lösningen berör ett fåtal klart definierade personer, eller mer generellt, till exempel om ni har definierat personas.

Vision

Är drömmen att utmana din bransch med din nya produkt eller är den ett led i att modernisera föråldrade strukturer? Är tanken att ditt företag ska ha Sveriges nöjdaste kunder eller kanske att ni ska behålla och rekrytera de bästa medarbetarna? Den här biten är viktig både för ditt team – så att de vet vad ni strävar mot – och för din produkts case.

Affärsmodell

Beskriv de viktigaste aspekterna av din affärsmodell, till exempel hur produkten genererar intäkter för dig och skapar värde för kunden.

Fokusområde

Vad är det viktigaste problemet att lösa för användaren – det vill säga fokusfrågan? Även om din produkt löser flera problem bör det finnas ett tydligt definierat fokusområde för att inte tappa bort sig bland allt som skulle kunna göras.

Mål

Genom att använda mål och konkretisera dem blir det tydligare hur du ska nå visionen. Målen får gärna vara SMARTa, det vill säga Specifika, Mätbara, Uppnåeliga (eng.: Achievable), Relevanta och Tidsbegränsade. Det kan handla om vinstmål, antal användare eller något annat som är kritiskt för just din verksamhet.

Del 2: Genomförandet

När din idé har en stark grund att stå på är det dags att se över hur den ska bli verklighet. Andra delen av kanvasen gör det tydligt att du har en plan och fokuserar på vad du behöver för att fullfölja den.

Team

Vilka medlemmar eller kompetenser behöver du ha i ditt team, vilka nya roller behöver du tillsätta?

Till exempel Produktägare: Anna Annasdotter, Projektledare: Johan Johansson, Design: Hans Hansson, Systemarkitekt/Tekniskt ansvarig: Berit Beritsdotter

Milstolpar och deadlines

De flesta moderna projekt- och utvecklingmetoder kräver stor flexibilitet när det gäller tidsplanen, men har ändå vissa ramar att förhålla sig till. Beskriv dessa ramar på ett övergripande sätt, till exempel:

  • 15 januari: inledande workshop med projektgrupp

  • 1 mars: förstudien avslutas

  • 1 juni: presentation inför styrelse och ledningsgrupp för godkännande

  • 31 december – ny lagstiftning, ändring x måste vara på plats

Utmaningar

Gör en riskbedömning på traditionellt projektledningvis. Finns det ett tekniskt arv att ta i beaktande? Förutsätter affären att ett system eller en produkt implementeras parallellt inom viss tid? Hur hård är konkurrensen och varifrån kommer den? Att sätta utmaningarna på pränt kan sedan hjälpa dig att förstå hur du och ditt team bör tackla dem.

Tid

Hur mycket tid kommer att behövas? Handlar det om veckor, månader eller kanske år? Det här är inte nödvändigtvis samma sak som produktens deadline; till exempel kan själva utvecklingsprojektet behöva slutföras inom en viss tid, medan produkten i sig fortsätter leva på obestämd tid. Beskriv tidsåtgången på det sätt som är mest relevant för produkten eller projektet.

Teknik och verktyg

Beskriv vilka verktyg, material och eventuellt metoder som kommer involveras. Ur designperspektiv kan du till exempel behöva kundresekartor, kundintervjuer och personas. Även saker som tech stack kan beskrivas här.

Marknad & PR

Vem ansvarar för marknad, PR och kommunikation? Hur ska produkten marknadsföras och i vilka kanaler? Här kan det behövas en strategi även om det inte är en kommersiell produkt! Om lösningen riktar sig till medarbetare kan du till exempel beskriva hur de ska bli medvetna om den nya lösningen och hur onboardingen ska skötas.

Redo att sätta igång?

Vill du veta vad mer om vad du behöver för att börja ta fram din digitala produkt? Missa inte vår e-bok "Från hisspitch till MVP".

Eller har du kanske fler funderingar på hur du använder din kanvas? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Woman with laptop

Testa din verksamhets innovationskraft

Med vårt test får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Från hisspitch till MVP

Från hisspitch till MVP

Guiden tar dig steg för steg igenom det som krävs för att omvandla din idé till en lönsam digital produkt, vare sig det handlar om en enkel app eller en invecklad ny plattform.

Läs mer om vårt erbjudande

Skapa kunderbjudanden och inkomstströmmar från digitala produkter och tjänster.

Kontakta oss
Till toppen