Morgondagens vård och omsorg – vad ska sluta göras och vad ska börja göras?

Publicerad 23 maj 2019

Att vi blir allt fler i Sverige, att folkhälsan överlag är god och att vi lever allt längre kan ses som en framgång för välfärdsstaten. Det är dock också en utmaning då välfärdsbehoven ökar.

Med en allt äldre befolkning kommer allt fler att drabbas av kroniska sjukdomar och dessutom kommer allt fler att leva en längre tid med kronisk sjukdom. Det innebär ökade kostnader för hälso- och sjukvården. Enligt Vårdanalys står de som drabbats av en eller flera kroniska sjukdomar för 80-85 procent av sjukvårdskostnaderna. Samtidigt uppger Sveriges kommuner och landsting i Ekonomirapporten från maj 2019 att en tuffare ekonomisk tid är att vänta med välfärdskostnader som ökar i en snabbare takt än intäkterna. Redan år 2018 gick 69 av 290 kommuner med underskott, vilket är det högsta antalet på tio år. Samma år gick 6 av 20 regioner med underskott.

Stora utmaningar kräver stora idéer och revolutionerande lösningar
Som många har konstaterat så behöver vi tänka och göra nytt när det kommer till hur vård och omsorg utformas och organiseras i Sverige för att anpassa verksamheterna till förändrade vård- och omsorgsbehov och en hållbar kostnadsutveckling. Digitaliseringen presenteras ofta som en lösning på utmaningarna och det pågår flera projekt och initiativ runt om i landet med goda ambitioner.

På Knowit ser vi inte sällan att projekten och initiativen bygger på digitalisering av befintliga arbetssätt, metoder och system. Det är ett steg i rätt riktning. För att möta de utmaningar som Sverige står inför behöver dock mer. Det finns ett behov av att tänka och göra helt nytt och mod att ställa frågorna: Vad ska vi helt sluta att göra? Vad ska vi börja att göra som vi inte gör idag? På så sätt kan möjligheterna som digitaliseringen ger tas tillvara.

Skapa förutsättningar för framgång
För att lyckas behöver arbetet börja med att skapa förutsättningar för digital verksamhetsframgång. Några råd på vägen:

Sätt ut målflaggan
Oavsett om det är besparing, kvalitetsförbättring eller något annat som står högst upp på listan över vad som ska åstadkommas så behöver det finnas en samsyn kring syftet och målet. Genom att koppla målen till organisationens vision och värderingar blir målen en del av organisationens ramverk för vilka vi är, vad vi vill åstadkomma och hur det ska ske.

Skapa ett team som är dedikerat utveckling och innovation
Det finns många goda idéer som växer fram i arbetsvardagen. Det kan dock vara en utmaning att komma på och omsätta idéer som går utanför ”boxen” samtidigt som det finns en kö av patienter i väntrummet, en sommarbemanning som ska lösas och därutöver rutiner och processer som anger hur saker ska utföras.

Genom att tillsätta ett team som har som enda uppdrag att utforska och utvärdera idéer för framtidens vård och omsorg, utifrån det gemensamma syftet och målet, kan risken för att fastna i den dagliga driften samt befintliga arbetssätt och metoder undvikas. Styrning och uppföljning av teamet bör också utgå från förmågan till nytänkande och innovation, istället för mer traditionella mätvärden som produktionskapacitet och vårdkvalitet.

Funderar du på hur ni ska ha råd att satsa på resurser som är dedikerade utveckling och innovation? Vänd på frågan: Har ni råd att inte göra det utifrån trender och nuvarande utveckling? 

Skaffa verktyg och metoder för att satsa på rätt saker
De digitala möjligheterna är många och kostnaderna för nya digitala lösningar behöver vägas mot den reella verksamhetsnyttan. För att identifiera, sortera ut och ta tillvara på de digitala möjligheter och idéer som har störst potential att ta er till målet kan effektanalys och business case användas som verktyg. Skapa mätbarhet och synligt värde!

Skapa ett samspel mellan ordinarie verksamhet och innovations- och utvecklingsteamet
Även om innovations- och utvecklingsteamet frikopplas från ordinarie verksamhet, behöver det finnas en länk till ordinarie vård- och omsorgsverksamhet för att inhämta värdefull kompetens och erfarenhet, testa idéer och tankar och inte minst för att skapa förståelse och engagemang i organisationen. En förändringsprocess kommer inte att lyckas om inte medarbetarna är med på vad, hur och varför.

Nästa steg
Vill du ha hjälp med hur din organisation kan arbeta för att prioritera digitala möjligheter, leda nya initiativ och skapa morgondagens digitala vård och omsorg? Välkommen att kontakta Jonas Gallon, Director Digital Health inom Knowit Insight.

Till toppen