ADDA IT-konsulttjänster 2021

ADDA:s ramavtal IT-konsulttjänster 2021 är mycket brett och omfattar alla vanliga kompetensområden IT-konsulttjänster i alla vanliga leveransvformer. Avropsberättigade är Kommuner, Kommunala bolag och Regioner. Ramavtalet ska tillgodose tillfälliga behov och behov över längre tid, resursuppdrag och projektuppdrag, enkla och komplexa tjänster, Operativa och strategiska tjänster.

Kammarkollegiet - Informationsförsörjning

Detta ramavtal omfattar bland annat: programvara, publik molntjänst, privat molntjänst och konsulttjänster som stöd till e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete. Exempelvis e-tjänster, bibliotekssystem, diarium, dokumenthantering, e-arkiv, enkätverktyg, identitets- och åtkomsthantering, loggning, lärplattform för internutbildning, meddelandeväxel, projektverktyg, spridnings- och hämtningssystem, webbaserat kontaktcenter, workflow, ärendehantering, elektroniska underskrifter med e-legitimation och identifiering med e-legitimation.

Kammarkollegiet - Verksamhetens IT-behov

Kammarkolleigets ramavtal Verksamhetens IT-behov omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet.

Kammarkollegiet - Säkerhet i IT och IT-projekt

Ramavtalet IT-konsulttjänsters delområde Säkerhet i IT och IT-projekt under Kammarkollegiet omfattar resurskonsulttjänster inom IT-säkerhet. Delområdet passar företag som levererar IT-säkerhetskonsulter, exempelvis IT-säkerhetsanalytiker, IT-säkerhetsstrateger, IT-säkerhetstekniker och expterter inom informationssäkerhet.

Kammarkollegiet - IT-konsultlösningar

Kammarkollegiets ramavtal för IT-konsultlösningar omfattar konsulttjänster inom samtliga kompetensområden inom IT-konsulttjänster. Ramavtalet kan nyttjas vid avrop som omfattar minst två  konsulter med olika kompetenser, t.ex. när du behöver bemanna ett tvärfunktionellt team.

Kammarkollegiet - Ledning av IT-projekt

Kammarkollegiets ramavtal för IT- konsulttjänster-Ledning av IT-projekt omfattar olika typer av konsulttjänster inom ledning och styrning med anknytning till IT.

Region Södra

Ramavtalsområde Region Södra omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter under Kammarkollegiet, som levereras till Södra regionen som omfattar avropsberättigade i följande län: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, samt Västra Götaland.

Ramavtalet är ersätts av IT-konsulttjänster och dess delområden, men måste under en övergångstid användas av avropsberättigade i södra regionen. Ramavtalet passar bara företag som behöver nå Södra regionen inom Användbarhet och tillgänglighet, Verksamhetsutveckling och krav, Arkitektur, Ledning och styrning eller IT-säkerhet.

Till toppen