Sigill - Kammarkollegiet - Statens inköpscentral - Ramavtal samt ADDA inköpcentral

Ramavtal för offentlig sektor

Knowit har ramavtal med Adda inköpcentral och flera ramavtal med Kammarkollegiet - Statens inköpscentral. Med dessa ramavtal kan stora delar av offentlig sektor på ett enkelt sätt avropa tjänster av trovärdiga leverantörer. Avropen sker vanligen med förnyad konkurrensutsättning som ger ett marknadspris.

Kammarkollegiet - Programvaror och tjänster

Knowit är leverantör på ramavtalet Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning under Kammarkollegiet. Ramavtalen omfattar Programvaror, Molntjänster och tillhörande Konsulttjänster, bemannar IT och IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. 

 

Kammarkollegiet - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Knowit & Precio Fishbone Public IT AB är leverantör på fyra ramavtalsområden inom IT-konsulttjänster-Resurskonsulter 2020 under Kammarkollegiet: IT-konsultlösningar, Ledning av IT-projekt, Verksamhetens IT-behov och Säkerhet i IT och IT-projekt. 

Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.

ADDA IT-konsulttjänster 2021

Addas ramavtal IT-konsulttjänster 2021 är mycket brett och omfattar alla vanliga kompetensområden IT-konsulttjänster i alla vanliga leveransvformer. Avropsberättigade är Kommuner, Kommunala bolag och Regioner. Ramavtalet ska tillgodose tillfälliga behov och behov över längre tid, resursuppdrag och projektuppdrag, enkla och komplexa tjänster, Operativa och strategiska tjänster.

 

Till toppen