Arbetsmiljöpolicy

Ingen medarbetare ska behöva drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa eller bli skadad som en effekt av sitt arbete. Om det ändå skulle ske har Knowit som arbetsgivare en beredskap för att hantera situationen och hjälpa den som drabbats.

Arbetsmiljöpolicy (pdf)

Code of Conduct

Vår företagskultur bygger på grundläggande värderingar om ett hållbart samhälle och skapas i mötet mellan ansvarsmedvetna ledare och medarbetare och bygger på respekt för människans värde, värdighet, öppenhet och ärlighet.

Code of Conduct (pdf)

Handlingsplan i samband med stressrelaterad ohälsa

I samhället ökar den stressrelaterade ohälsan. Denna handlingsplan beskriver hur vi på Knowit arbetar för att förebygga stressrelaterad ohälsa samt hur vi arbetar med att rehabilitera de personer som ändå hamnar i stressrelaterade sjukskrivningar.

Handlingsplan i samband med stressrelaterad ohälsa (pdf)

Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier

Knowit har nolltolerans mot kränkande särbehandling och alla former av trakasserier. I denna handlingsplan beskrivs de åtgärder som vidtas för att förebygga och förhindra kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Här finns även rutiner för hur en anmälan eller ett påstående gällande detta ska behandlas och utredas.

Handlingsplan mot särbehandling och trakasserier (pdf)

Informationssäkerhetspolicy

Syftet med denna policy är att skydda våra kunder, Knowit som bolag, vårt varumärke, våra medarbetare och våra affärer mot störningar och avbrott samt reducera risker och skador genom att förhindra och hantera oönskade händelser och incidenter.

Informationssäkerhetspolicy (pdf)

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy beskriver vi den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet, ändamålen med behandlingen, vilket lagstöd vi har för behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.

Integritetspolicy (pdf)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Genom information ska vi öka medvetenheten för jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträva en öppen attityd och likabehandling inom hela företaget.

Jämställdhets- och mångfaldspolicy (pdf)

Kvalitetspolicy

Det är Knowits policy att endast marknadsföra och leverera tjänster, lösningar och system av sådan kvalitet att de möter kundens förväntningar samt förtjänar och vinner kundens fulla tillfredsställelse. Därigenom erhåller kunden värdeskapande och effektiva lösningar på sina problem.

Kvalitetspolicy (pdf)

Miljöpolicy

I det dagliga arbetet ska våra medarbetare, underkonsulter och andra personer som arbetar under vår arbetsledning i våra lokaler vara medvetna om bolagets positiva och negativa miljöpåverkan och arbeta för att minimera negativ påverkan.

Miljöpolicy (pdf)

Till toppen