Bolagsstyrning

Styrelse
Mats Olsson
Gunilla Asker
Stefan Gardefjord
Camilla Monefeldt Kirstein
Kia Orback Pettersson
Peder Ramel
Jon Risfelt
Ledningsgrupp
Per Wallentin
Fredrik Ekerhovd
Anna Jennehov
Christina Johansson
Tomas Sanden
Åsa Holmberg
Revisor

Till revisor valdes på årsstämman 2018 KPMG AB för en ettårig mandatperiod. 

Helena Arvidsson Älgne
Auktoriserad revisor, KPMG

Bolagsordning Knowit Aktiebolag (publ.)

Antagen vid årsstämma den 25 april 2012.

§ 1 Bolagets firma är Knowit Aktiebolag (publ).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva datakonsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 

Rätten att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som dels upptagits upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som angives i kallelsen till stämman, före klockan 16:00. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.

§ 10 Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess att ordförande vid stämman valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Framläggande och godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om 
  a) fastställande av resultat räkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter i enlighet med bolagsordningen.
 9. Om så erfordras, fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter i enlighet med bolagsordningen.

10. Fastställande av styrelsearvoden och, om så erfordras, av revisorsarvoden.

11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

12. Om så erfordras, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag.

13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

System för rörliga ersättningar

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 9.2 har Knowits styrelse valt att i sin helhet ansvara för ersättningsfrågor.

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pensioner. I enlighet med kodens bestämmelse 9.6 har styrelsen övervägt förbehåll för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare och funnit att sådant förbehåll inte ska införas.

Styrelsens ordförande förhandlar ersättning och anställningsvillkor för Knowit AB:s verkställande direktör som sedan beslutas av styrelsen.

Verkställande direktören förhandlar ersättning och anställningsvillkor för medlemmarna i ledningsgruppen och för dotterbolagschefer som rapporterar till verkställande direktören. Rörliga ersättningar godkänns av styrelsens ordförande.

Knowits årsstämma 2016 fastställde följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

• Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner.

• Den rörliga ersättningen ska vara villkorad bland annat av att Knowit inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser.

• Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.

• Avgångsvederlag bör inte förekomma.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns i dag inga aktierelaterade incitamentsprogram på Knowit.

Till toppen