Investerar relationer

Årsredovisningar och rapporter
Finanskalender
apr
25

Delårsrapport januari-mars 2017

2017 apr 25
apr
25

Årsstämma 2017

2017 apr 25
jul
17

Delårsrapport januari-juni 2017

2017 jul 17
okt
26

Delårsrapport januari-september 2017

2017 okt 26
feb
7

Bokslutskommuniké 2017

2018 feb 07
Flerårsöversikt
OMSÄTTNING OCH RESULTAT, MSEK 2015  2014 2013 2012 2011   2010  2009  2008  2007
Nettoomsättning 2 205,6 2 030,7 1 972,9 1 931,2 1 927,7 1 698,4 1 385,3 1 308,3 982,1
Rörelseresultat före avskrivningar
av immateriella anläggningstillgångar
163,9 120,9 114,2 141,3 198,9 176,5 154,2 151,6 101,5
Resultat efter finansiella poster 116,0 82,5 86,5 107,1 165,4 146,2 131,8 133,9 99,9
Vinstmarginal, % 5,3 4,1 4,3 5,5 8,9 8,6 9,5 10,2 10,2
Rörelsemarginal, % 7,4 6,0 5,8 7,3 10,7 10,4 11,1 11,6 10,3
Omsättningstillväxt, % 8,6 2,9 2,2 3,4 10,0 22,6 5,9 33,2 29,1

 

KAPITALSTRUKTUR, MSEK 31 dec, 2015 31 dec, 2014
31 dec, 2013 31 dec, 2012 31 dec, 2011 31 dec, 2010 31 dec, 2009 31 dec, 2008 31 dec, 2007
Immateriella anläggningstillgångar 898,5 952,9 975,2 943,3 952,3 960,9 746,0 724,7 412,4
Övriga anläggningstillgångar 52,8 42,7 39,1 40,9 41,1 42,0 30,0 32,1 29,3
Omsättningstillgångar 524,0 555,1 580,7 629,7 579,2 511,9 408,8 398,7 373,7
Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas försäljning - 15,3 - - - - - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 1475,3 1566,0 1595,0 1613,9 1572,6 1514,8 1184,8 1173,5 815,4
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 738,9 786,7 780,4 849,0 808,8 713,2 558,0 447,2 305,1
Innehav utan bestämmandeinflytande 13,3 11,3 6,2 4,4 4,1 3,3 0,0 9,5 28,1
Summa eget kapital 752,2 798,0 786,6 853,4 812,9 716,5 558,0 456,7 333,2
Räntebärande långfristiga skulder 81,6 93,6 104,4 79,8 125,3 192,7 154,9 205,2 110,7
Övriga långfristiga skulder 36,2 44,4 53,2 57,3 82,6 75,1 55,5 78,8 61,6
Räntebärande kortfristiga skulder 138,9 178,7 209,9 167,1 104,3 111,0 61,5 64,7 31,9
Övriga kortfristiga skulder 466,4 436,4 440,9 456,3 447,5 419,5 354,9 368,1 278,0
Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning - 14,8 - - - - - - -
Summa eget kapital och skulder 1 475,3 1 566,0 1 595,0 1 613,9 1 572,6 1 514,8 1 184,8 1 173,5 815,4
Soliditet, % 51,0 51,0 49,3 52,9 51,7 47,3 47,1 38,9 40,9
Investeringar i goodwill och andra övervärden  10,7 5,0 74,5 13,9 18,3 271,5 0,4 350,0 203,3
Investeringar i maskiner och inventarier 12,7 8,2 4,5 8,2 7,9 4,3 2,9 3,3 3,0
Kassaflöde före investeringar 68,5 97,7 106,0 10,0 107,5 140,6 143,7 127,1 102,2
Netto likvida medel -213,8 -180,9 -209,9 -145,7 -103,0 -141,9 -85,4 -154,8 -33,6
Sysselsatt kapital 972,7 1 085,2 1 100,9 1 100,3 1 042,5 1 020,2 774,4 726,5 475,7
Kassalikviditet, ggr 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1

 

LÖNSAMHET 2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Avkastning på totalt kapital, % 9,0 6,3 6,0 7,6 11,4 11,5 12,0 14,9 15,4
Avkastning på eget kapital, % 11,9 7,5 6,6 9,7 15,6 16,3 18,5 24,5 24,7
Avkastning på sysselsatt kapital, % 13,2 9,3 8,8 11,3 17,1 17,2 18,8 24,6 27,8
ANSTÄLLDA 2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Genomsnittligt antal anställda 1 769 1 737 1 681 1 646 1 539 1 376 1 123 1 041 775
Omsättning per anställd 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
Förädlingsvärde per anställd 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8
Resultat efter finansnetto per anställd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Antal anställda vid årets utgång 1 802 1 788 1 833 1 739 1 670 1 470 1 117 1 121 954
Aktien

Knowits aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, listan för Small Cap. Aktien handlades under årets alla börsdagar.

Aktiekapital

Knowits aktiekapital uppgick vid utgången av verksamhetsåret den 30 dec 2015 till 18,4 MSEK fördelade på 18 389 032 aktier med ett kvotvärde på 1. Samtliga aktier medför samma röstetal och rätt till utdelning.

Marknadsnotering

Vid verksamhetsårets utgång var börskursen 56,50 (55,00) kronor per aktie vilket motsvarar ett sammanlagt  börsvärde på 1 039,0 (1 011,4) MSEK. Under året steg börskursen med 2,7 procent, vilket kan jämföras med Generalindex som steg 6,6 procent och IT-index som steg med 0,4 procent.

Den högsta betalkursen under verksamhetsåret noterades den 27 april 2015 och var 61,50 kronor medan den lägsta noterades den 27 januari 2015 och var 48,00 kronor.

Under verksamhetsåret omsattes 8,8 (4,9) miljoner Knowit-aktier på Stockholmsbörsen,
vilket motsvarar 35 201 (19 701) aktier per börsdag. Omsatt antal aktier motsvarar 47,8 (26,7) procent av totala antalet aktier vid årets utgång.

Aktien handlades under alla årets 251 börsdagar. Det totala antalet aktieägare per den 31 december 2015 var 5 371 (4 966) stycken.

Aktieutdelning

För räkenskapsåret 2015 föreslår styrelsen en utdelning om 3,25 (3,25) kronor per aktie.

Data per aktie
Data per aktie 2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Antal aktier på balansdagen,
tusental, före utspädning 1)
18 389 18 389 17 644 17 644 17 275 17 075 14 874 13 978 12 326
Antal aktier på balansdagen tusental,
efter utspädning 1)
18 389 18 389 17 644 17 644 17 793 17 593 15 392 13 978 12 744
Genomsnittligt antal akter, tusental,
före utspädning
18 389 18 097 17 644 17 463 17 204 16 717 14 519 12 978 12 120
Genomsnittligt antal akter, tusental,
efter utspädning
18 389 18 097 17 644 17 463 17 346 16 834 14 519 12 978 12 147
Resultat per aktie, SEK,
före utspädning
4,58 2,83 2,86 4,47 6,81 6,15 6,48 7,20 5,22
Resultat per aktie, SEK, 
efter utspädning
4,58 2,83 2,86 4,47 6,76 6,10 6,48 7,20 5,21
Eget kapital per aktie, SEK,
före utspädning
40,18 42,79 44,23 48,12 46,82 41,77 37,52 31,99 24,75
Eget kapital per aktie, SEK,
efter utspädning
40,18 42,79 44,23 48,12 46,90 42,00 37,92 31,99 25,90
Kassaflöde per aktie, SEK,
före utspädning
-4,54 -0,76 0,57 -1,49 -1,99 2,36 0,82 0,63 2,43
Kassaflöde per aktie, SEK, 
efter utspädning
-4,54 -0,76 0,57 -1,49 -1,98 2,34 0,78 0,63 2,42
Utdelning per aktie, SEK 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 2,75 2,25 2,25 2,75
Aktiekurs på balansdagen, SEK 56,50 55,00 57,50 46,60 47,50 73,50 67,25 17,50 59,50
P/e-tal, ggr 12,3 19,4 20,1 10,4 7,0 12,0 10,4 2,4 11,4

1) Efter hänsyn till återköpta aktier.

Aktiekapitalets utveckling
År Aktivitet Ökning av antal aktier Totalt antal aktier Nom. värde Ökning av aktiekapital Totalt aktiekapital

2007

Ingående balans   11 705 674 1  0,1  11,7

2007

Nyemission 1)  164 501  11 870 175  1  0,2  11,9

2007

Nyemission 2)  504 500  12 374 675  1  0,5  12,4

2008

Nyemission 3)  188 096  12 562 771  1  0,2  12,6

2008

Nyemission 4) 283 738  12 846 744  1 0,3 12,9

2008

Nyemission 5)  829 738 13 676 482  1 0,8 13,7

2008

Nyemission 6)  84 100  13 760 582  1  0,1  13,8

2008

Nyemission 7)  91 005  13 841 587  1  0,1  13,9

2008

Nyemission 8) 175 431  14 027 018 1  0,2  14,0

2009

Nyemission 9) 895 953 14 922 971 1 0,9 14,9

2010

Nyemission 10) 1 345 050 16 268 021 1 1,3 16,2

2010  

Nyemission 11) 856 149 17 124 170 1 0,9 17,1
2011 Nyemisson 12) 199 999 17 324 169 1 0,2 17,3
2012 Nyemission 13) 368 553 17 692 722 1 0,4 17,7
2013 - - 17 692 722 1 - 17,7
2014 Nyemission 14) 745 044 18 437 766 1 0,7 18,4
2014 Indragning av egna tidigare återköpta aktier -48 734 18 389 032 1 0,0 18,4

Noter
1) Nyemission, betalning av tilläggsköpeskillingar vid förvärv
2) Nyemission, 2005 års optionsprogram
3) Nyemission, betalning av tilläggsköpeskillingar vid förvärv
4) Nyemission, betalning av förvärv av aktier i Unified Consulting AS
5) Nyemission, betalning av förvärv av Net Result International AB
6) Nyemission, 2006 års optionsprogram
7) Nyemission vid förvärv av HiBC Systemutveckling AB
8) Nyemission, betalning av förvärv av aktier i Know IT Objectnet AS
9) Nyemission, betalning av tilläggsköpeskillingar vid förvärv
10) Nyemission vid förvärv av Endero Oy
11) Nyemission vid förvärv av Reaktor AS med dotterbolag
12)  Nyemission vid förvärv av Reaktor AS med dotterbolag
13) Nyemission för 2009 års optionsprogram
14) Nyemission vid förvärv av Reaktor AS med dotterbolag

Ägarfördelning
De tio största ägarna  Antal aktier
Andel kapital/röster, %
Handelsbanken fonder 1 781 147    9,69
Fidelity fonder 1 727 000    9,39
Swedbank Robur fonder 985 495   5,36
Fjärde AP-fonden 851 100     4,63
Fauzia Nordlund  743 000   4,04
Nordea fonder   669 288    3,64
Unionen  631 968     3,44
Avanza pension    565 873     3,08
Placeringsfond småbolagsfond,
Norden
  528 775    2,88
CBNY-Norges bank    508 815     2,77
Summa 10 ägare 8 992 461 48,90
Övriga 9 396 571 51,10
Summa totalt  18 389 032 100,00
Stämma

22 apr 2010

23 apr 2009

22 apr 2008
Analytiker

Peter Trigarszky
Senior Analyst, Den Danske Bank
Tel: +46856880557

Anders Hillerborg
Chief Analyst, ABB Sundal Collier
Tel: +46856628684

Prenumera på information
Till toppen