Ramavtal Kammarkollegiet

Publicerad 16 aug 2016 Ramavtal Kammarkollegiet

Knowit har 25 års erfarenhet av lösnings- och kompetensleveranser till offentlig sektor. Sektorn är ett av våra mest prioriterade kundsegment och står för ca en tredjedel av vår omsättning. Vi är stolta över våra ramavtal med Statens inköpscentral och att få använda Kammarkollegiets sigill som kvalitetsstämpel.

Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet och bildades redan 1539, myndigheten har flera viktiga uppdrag inom svensk statsförvaltning. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Inom IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Avslutade upphandlingar finns publicerade på avropa.se där myndigheter och offentliga verk kan få svar på om de varor eller tjänster de behöver redan finns att avropa genom ett statligt ramavtal. Statens inköpscentral ger även stöd och vägledning till avropande myndigheter genom att erbjuda seminarier, webbinarier, nyhetsbrev och möjlighet till personlig kontakt.

Knowit har följande ramavtal med Kammarkollegiet:

 • Programvaror och tjänster – Informationsförsörjning
 • Programvaror och tjänster - Systemutveckling

Knowits ramavtal inom informationsförsörjning

Genom detta ramavtal kan programvaror och tjänster avropas som i första hand stödjer myndigheters e-förvaltningsarbete inom tre huvudsakliga områden: kontaktstödjande, verksamhetsstödjande och infrastrukturella.

Kontaktstödjande programvaror och tjänster innebär offentliga e-tjänster av olika slag. En offentlig e-tjänst är i denna upphandling en tjänst som en myndighet tillhandahåller för medborgare och företag och som kan användas för att uträtta olika ärenden som de har hos en myndighet, t.ex. att lämna in uppgifter till myndigheten eller att ta del av sina egna ärenden hos myndigheten. En annan kontaktstödjande programvara och tjänst som omfattas är sökmotor, som t.ex. kan användas för att söka på en webbplats.

Verksamhetsstödjande programvaror och tjänster innebär sådant som stödjer myndighetens informationshantering och handläggning av ärenden inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Exempel på sådana programvaror och tjänster är diarium, ärendehantering, dokumenthantering, e-arkiv, workflow och externa webbplatser.

Infrastrukturella programvaror och tjänster ger stöd i olika delar av myndighetens e-förvaltningsstödjande tjänster, såväl kontaktstödjande som verksamhetsstödjande. Detta kan t.ex. vara identifiering med e-legitimationer, elektroniska underskrifter med e-legitimation, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem för utbyte av data, samt funktionalitet för mottagning och utskick av information i olika format.

Knowit har lång erfarenhet av att hjälpa myndigheter dra nytta av möjligheterna med en effektiv e-Förvaltning. Våra konsulter har stor erfarenhet av allt från förstudier och införande till support, förvaltning med offentlig sektor som kund och känner väl till de utmaningar som väntar.

De typer av konsulttjänster som omfattas av avtalet och som Knowit erbjuder är:

 • Uppdragskonsulttjänster, helhetsåtaganden där Knowit tar ett helhetsansvar för en kundunik lösningsleverans som kan inkludera en eller flera programvaror och konsulttjänster.
 • Resurskonsulttjänster, ett avrop där kunden köper en specifik konsult för ett specifikt uppdrag som leds av kunden.


Exempel på konsulttjänster som Knowit erbjuder är:

 • Projektledning
 • Anpassning, systemutveckling och integration
 • Test
 • Förvaltning
 • Migrering
 • Installation och konfiguration
 • Systemadministration
 • Utbildning


Exempel på programvarutillverkare som Knowit kan erbjuda programvarulicenser från är Microsoft, EPiServer, OpenText, EssVision, Formpipe Software. Vi kan även erbjuda vårt eget arkivredovisningssystem Klara.

I ramavtalet finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras då upphandlingen omfattar proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, hårdvaruappliance, appar och molntjänster. Ramavtalet omfattar även tjänster, konsulttjänster och kundunik tjänsteleverans.

För mer information om ramavtalet och hur du avropar, se avropa.se. Se även vår timprislista för konsulttjänster.

Vid frågor om ramavtalet, kontakta Mats Ohlsson.

Knowits ramavtal inom systemutveckling

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar inga licenstjänster.

Exempel på produkt/tjänst:

 • App-utveckling
 • API-tjänster
 • Utvecklingsplattform som tjänst (PaaS)
 • Privat och publik molntjänst
 • Konsulttjänster
 • Utveckling i Team (agilt)

 

Exempel på konsulttjänster som Knowit erbjuder är:

 • Användbarhet
 • Installation och konfiguration
 • Migrering
 • Projektledning
 • Systemadministration
 • Systemförvaltning
 • Systemutveckling
 • Säkerhet
 • Test
 • Utbildning

 

För mer information om ramavtalet och hur du avropar, se avropa.se.

Vid frågor om ramavtalet, kontakta Mats Ohlsson.

Knowits erbjudande

Knowit kan erbjuda kompletta lösnings- och kompetensleveranser inom Experience, Insight och Solutions i enlighet med avropsordningarna.

Vid frågor om ramavtalet, kontakta Mats Ohlsson.

Till toppen