Utmaningen

Utvecklingen inom digitalisering går allt snabbare och för arbetet som pågick ute i kommunens verksamheter fanns behov av att tydliggöra riktning, skapa samsyn och samordna gemensamma utvecklingsfrågor. Det fanns behov av att motverka spretighet, stuprör och dubbelarbete och samtidigt skapa förutsättningar för att arbeta strukturerat och innovativt.

Vårt uppdrag bestod av att revidera den befintliga e-strategin och ta fram en digital agenda med tidshorisont 2020.

Lösningen

Vi skapade delaktighet bland företrädare från samtliga verksamheter i kommunen vilket var avgörande för förankring och kommande implementering. Vi identifierade fem prioriterade målområden och arbetade fram strategi för att nå målen. Till varje målområde tog vi fram en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för styrning och för att skapa förutsättningar för uppföljning och därmed säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål. Den digitala agendan följer även regionala och nationella riktlinjer.

Resultatet

Nu har kommunen en digital agenda som visar riktningen för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet.

Utifrån den digitala agendan har respektive verksamhet i kommunen tagit fram konkreta aktiviteter med hänsyn till sina specifika utmaningar och behov. Därmed har verksamheterna omsatt den digitala agendan i praktiken samtidigt som de arbetar mot kommungemensamma mål.

Kontakta oss
Maria Wäppling
Consultant

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Tack för ditt meddelande! Vi ringer dig inom kort. Hälsningar, Knowit Insight

Till toppen